PDA

View Full Version : Pogled hanefijske pravne škole na rukovanje sa ženom strankinjomwww.bh-dawa.com
26.03.2011., 14:06
Piše: Mr. Safet Kuduzović

Islam kao savršeni koncept življenja uređuje ljudska društva na najidealniji način, od njihovih primarnih do sekundarnih potreba, pa, čak, u ljudskim očima i nebitnih stvari. Međuljudski odnosi definirani su šerijatskim tekstovima i dužnost je svakog muslimana da postupa shodno načelima koja nalaže naša vjera. U današnje vrijeme muslimanski ummet iskušan je "ulemom" koja daje fetve ukrašene lijepim mašnama koje odgovaraju većini ljudi. Često se takve izjave pravdaju okruženjem, društvenim potrebama, neminovnostima, kulturom itd. Dakle, prema mišljenju ovih kvaziučenjaka, šerijatska je nužnost i potreba udovoljiti ljudima, iako to rezultiralo nepokornošću Stvoritelju!Rukovanje sa ženom strankinjom, u mnogim muslimanskim društvima, postalo je normalno i svako osuđivanje u tom kontekstu predstavlja radikalnost u vjeri. Međutim, istina se ne poznaje po ljudima, već ljudi po istini. Najžalosnije je vidjeti kako vjerski službenici ili "učenjaci" koji slove kao autoriteti među ljudima krše ova načela da bi pokazali kako se islam uklapa u sve što odgovara ljudskim prohtjevima, i da elastičnost islama, koju svakako ne možemo poreći, gotovo da nema svojih granica. Ako pogledamo u hadise Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, naći ćemo jasne predaje koje zabranjuju rukovanje sa ženom strankinjom. A strankinjom se tretira svaka osoba koja ne potpada pod kategoriju stalnih zabrana za bračnu vezu.

Dokazi o zabrani rukovanja sa strankinjom

1 . Uzvišeni Allah kaže: “I ne približavajte se nemoralu…” (Prijevod značenja El-Isra, 32.) Citirani ajet aludira na zabranu rukovanja sa ženama strankinjama. Naime, Uzvišeni Allah u ovome ajetu nije rekao: “Ne činite nemoral”, već: “I ne približavajte se nemoralu…”, a dodir strankinje nedvojbeno je put ka nemoralu.

2. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “...i ruka čini nemoral, a njezin je nemoral dodir.” (Muslim, 16/176/2657.)

3. Buharija i Muslim zabilježili su da je Aiša, radijallahu anha, izjavila: “Allaha mi, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nikada nije dodirnuo strankinju.”

4. Makal b. Jasir prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Da ti probodu glavu željeznim šilom, bolje ti je nego da dotakneš strankinju.” (Et-Taberani, 20/211-212/486, a imam El-Hejsemi tvrdi da su prenosioci ovog predanja pouzdani. Vidjeti: El-Medžmea, 4/326. Šejh El-Albani ovo predanje smatra dobrim. Vidjeti: Es-Silsiletus-sahiha, 1/447/226)

5. Aklija bint Ubejd prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, jednom prilikom rekao: “Ja ne dotičem ruke strankinja.” (Taberani, u djelu El-Evsat, 6/293/6229, sa ispravnim lancem prenosilaca, tvrdi šejh Albani, u djelu Sahihul-džamia, 2/1205/7177). U drugom, također vjerodostojnom hadisu stoji: “Ja se ne rukujem sa ženama.” ( Vidjeti: Sahihul-džamia, 1/494/2513
Ibn Abdulberr u komentaru ove predaje kaže: “U ovome hadisu je dokaz da muškarac ne smije dotaći strankinju niti se sa njom rukovati.“ (Vidjeti: Et-Temhid, 12/243.)
Hafiz El-Iraki rekao je: “Ako se Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pored svoje čistote i nepogrešivosti u vjeri, nije rukovao sa ženama, drugi su preči da se ne rukuju.’’ (Vidjeti: Tarhut-tesrib, 7/43.)
Savremeni ekspert hadiskih znanosti šejh Nasiruddin el-Albani napominje: “Nema nijednog vjerodostojnog hadisa koji ukazuje da se Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ikada rukovao sa strankinjama.” (Vidjeti: Es-Silsiletus-sahiha, 2/65.)

Mišljenja islamskih učenjaka hanefijskog mezheba

1. Imam El-Serhasi (umro 490. god. po H.) kaže: "Nije mu halal (dozvoljeno) dodirivati njeno lice (tj. lice strankinje) niti njenu ruku (dlan)." (Vidjeti: El-Mebsut, 10/154.)

2. Imam Es-Semerkandi (umro 539. god. po H.) kaže: "Što se tiče dodira, to je haram, bez obzila bio popraćen požudom ili ne." (Vidjeti: Tuhfetul-fukaha, 3/333.)

3. Poznati hanefijski pravnik El-Kasani (umro 587. god. po H.) zapisao je: “Ni u kom slučaju nije dopušteno dodirnuti lice ili ruku strankinje.” (Vidjeti: Bedaius-sanaia, 4/297.)

4. Imam El-Merginani (umro 593. god. po H.) kaže: "Nije dopušteno dodirivati lice i šake strankinje, iako ne postojala opasnost od buđenja strasti." (Vidjeti: El-Hidaje, 4/368.)

5. Imam Ebul-Fadl el-Mevsili (umro 683. god. po H.) kaže: "Nije mu dozvoljeno da ih dodiruje (lice i šake strankinje) iako bio siguran da neće doći do buđenja strasti." (Vidjeti: El-Ihtijar, 4/417.)

6. Imam Fahruddin ez-Zejlei (umro 743. god. po H.) kaže: "Nije dopušteno dodirivati lice i šake strankinje, iako ne postojala opasnost od buđenja strasti." (Vidjeti: Tebjinul-hakaik, 6/40.)

7. Imam El-Haskefi (umro 1088. god. po H.) tvrdi: "Nije dozvoljeno (halal) dodirivati lice i šake strankinje, iako ne postojala bojazan od buđenja strasti." (Vidjeti: Ed-Durrul-muhtar, 6/367.)

8. Imam Ibn Abidin (umro 1252. god. po H.) kaže: "Kao što muškarcu nije dozvoljeno da dodiruje njeno lice i šake, iako bio siguran da neće doći do buđenja strasti." (Vidjeti: Hašijetu Ibni Abidin, 2/97.)
Štaviše, neki hanefijski autoriteti smatrali su da je rukovanje sa zimmijom (sljedbenik Knjige koji islamskoj državi plaća glavarinu) pokuđeno. (Vidjeti: Ed-Durrul-muhtar, 6/412). Šta onda reći za rukovanjem sa ženom strankinjom!!!
Mnogi hanefijski učenjaci napravili su razliku između starih i mladih žena, pa su dozvolili rukovanje sa starijim ženama koje muškarac ne bi nikada poželio, niti bi one poželjele muškarca. Međutim, ovaj uvjet nije osnovan ni Kur'anom, ni sunnetom, ni mišljenjem učenjakâ iz odabranih stoljeća. Potom, jedna te ista žena bit će iskušenje mnogim muškarcima a neće pojedincima! Muškarac zna da mu je određena žena iskušenje i da je probudila njegove strasti nakon što osjeti toplinu ili nježnost njene ruke, ne prije toga, pa kako onda ocijeniti da li je rukovanje u dotičnoj situaciji dozvoljeno ili zabranjeno?!!! Tako bi ovaj uvjet bio više teoretske nego praktične prirode.
Nema sumnje da je rukovanje sa mladom ženom veći grijeh nego rukovanje sa starijom osobom, ali u principu i jedan i drugi postupak su zabranjeni i podliježu hadisima koji nisu napravili razliku u tom pogledu, a Allah najbolje zna.
Učenjaci hanefijske pravne škole pozivaju se na postupak Ebu Bekra, radijallahu anhu, gdje navode da se ovaj ashab rukovao sa staricama. Također navode predaju u kojoj stoji da je Abdullah b. Ez-Zubejr unajmio staricu koja ga je njegovala, dodirivala i čistila njegovu kosu dok je bio bolestan. (Vidjeti: El-Ihtijar, 4/417, i Tebjinul-hakaik, 6/40)
Međutim, ove predaje koje se pripisuju Ebu Bekru i Ibnuz-Zubejru nisu zabilježene u zbirkama hadisa niti im je poznat lanac prenosilaca.
Najpoznatiji hadiski stručnjak hanefijske pravne škole hafiz Džemaluddin ez-Zejlei (umro 762. god. po H.) nakon što je citirao ove dvije predaje, rekao je: "Garib" (tj. nemaju lanca prenosilaca, niti se tim kontekstom prenose u hadiskim zbirkama). (Vidjeti: Nasbur-raje, 4/240.)
Imam hafiz Ibn Hadžer el-Askalani (umro 852. god. po H.) nakon što je citirao ove predaje od Ebu Bekra i Ibnuz-Zubejra, rekao je: "Nisam ih uspio pronaći (u hadiskim zbirkama)." (Vidjeti: Ed-Diraje, 2/225.)
Možemo kategorički tvrditi da predanje koje ne mogu pronaći hafiz Ez-Zejlei i Ibn Hadžer ne vrijedi ni spomena. Ova činjenica jasna je svakome ko iole poznaje stepen ovih učenjaka u velikoj hadiskoj plejadi.
Islamski učenjaci ostalih pravnih škola također zabranjuju rukovanje sa ženama strankinjama. Imam Ahmed upitan je o rukovanju sa strankinjama pa je to žestoko osudio, čak i rukovanje preko odjeće. (Vidjeti: El-Adabuš-šeraijje, 1/693.)

Kada tzv. "vehabije" dižu ruke u namazu, ili aminuju povišenim glasom, ili, ili... (dakle, kada čine ono što nije sunnet u hanefijskoj pravnoj školi), tada prave smutnju, nered, razdor i potiru mezheb. S druge strane, kada se izdaju fetve o dozvoli rukovanja sa ženama strankinjama (što je haram u hanefijskom mezhebu, bez ikakvih razilaženja), tada nije obaveza slijediti hanefijski (niti bilo koji drugi mezheb), već ono što odgovara čovjekovoj duši. Dakle, hanefijski mezheb nam služi kao podštapalica, a ne kao izvor našeg fikha. Pojedinci imaju pravo raditi suprotno hanefijskom mezhebu iako bila riječ o halalu i haramu, dok drugi nemaju pravo uraditi čak ni ono što oponira boljem i prečem po hanefijskom mezhebu!!! Zbog čega dupli aršini i nepravda prema ljudima? Zar samo zato što se njihov fizički izgled razlikuje od ''tradicionalnih'' muslimana?! Nijemi jezici kao da govore: Neka, tako im i treba, ko ih je tjerao da budu "vehabije".

akbar
26.03.2011., 18:17
A sta ti postovani postvaljacu ove teme mislis o tom "problemu"?

je li bas ono veliki grijeh rukovati se sa zenom? i koje su kazne za one koji pocine taj strasni grijeh?

www.bh-dawa.com
26.03.2011., 18:34
A sta ti postovani postvaljacu ove teme mislis o tom "problemu"?

je li bas ono veliki grijeh rukovati se sa zenom? i koje su kazne za one koji pocine taj strasni grijeh?

Odgovor možeš naći u sljedećem tekstu,naravno ukoliko ti nije cilj da se i dalje odnosiš provokativno prema mojim postovima:

Rukovanje sa ženama


Priredio: Sead ef. Jasavić

Umejma bint Rekika, r.a., kaže: "Bila sam meðu ženama koje su došle Poslaniku, s.a.v.s., kako bi mu dale prisegu na vjernost, pa su rekle: ’O Allahov Poslaniče, dajemo ti prisegu na vjernost da nećemo pored Allaha, dž.š., obožavati nikoga, i da nećemo krasti, i da nećemo blud činiti, i da nećemo svoju djecu ubijati, i da nećemo s potvorama dolaziti ispred ruku i nogu naših, i da ti nećemo biti nepokorne u dobru.’

Poslanik, s.a.v.s., reče: ’U svemu što budete mogle, što budete u stanju sprovoditi!’ Rekoše: ’Allah i Njegov Poslanik su milosniji prema nama od nas samih. Hajde da ti damo prisegu na vjernost, o Allahov Poslaniče’ – na što Poslanik, s.a.v.s., odgovori: ’Ja se ne rukujem sa ženama; isto je bilo da sam zborio sa stotinu žena ili da sam zborio samo sa jednom!’" (Ova predaja se bilježi u Muvetti imama Malika, rhm. – rivajet Jahja el-Lejsija, br. 1775.; kao i u Muvetti imama Malika – rivajet od Muhammeda el-Šejbanija, br. 941.; Sunen el-Nesai, br. 4181.; Sunen Ibn Madže, br. 2874.; Musned Ahmeda b. Hanbela, br. 27051-27053-27054.; Sahih Ibn Hibban, br. 4553.; Sunen Darekutni, br.14-16; Musned el-Tajalisi, br. 1621.; Mu'udžem el-Kebir, br. 459-470-471-472-473.) Imam Ahmed b. Hanbel, rhm., bilježi dodatak na ovu predaju od samog ravije hadisa koji na kraju kaže: "Poslanik, s.a.v.s., nije se nikada rukovao ni sa jednom od nas!" (Musned Ahmeda b. Hanbela, br. 27052.) Aiša, r.a., kaže: "Poslanik, s.a.v.s., nikada svojom rukom nije dodirnuo ženu izuzev ako je bilo u pitanju davanje prisege na vjernost kada bi to uradio riječima: ’Idi – prihvatio sam tvoju prisegu na vjernost!’" (Muslim, br. 1866.; Ebu Davud, br. 2941.; Musned Ahmed b. Hanbel, br. 24873.)

Hafiz Ibn Hadžer el-Askelani, rhm., kaže: "Ja se ne rukujem sa ženama" – iz ove predaje dâ se razumjeti da je dozvoljeno slušati govor žene-strankinje, i da takav njen glas nije avret, kao i to da je zabranjeno dodirivati tijelo žene-strankinje izuzev ako nije u pitanju nužda!" (Pogledaj: Fethul-Bari, 13/204.) Imam Ibn Abdul-Berr, rhm., kaže: "Ja se ne rukujem sa ženama" – ovo je dokaz tome da je muškarcu zabranjeno da dodiruje tijelo žene koja mu nije dozvoljena – niti da je dodiruje niti da se s njome rukuje, isto kao što je zabranjeno muškarcu da se sa ženom-strankinjom osamljuje, jer je tada s njima dvoje, treći šejtan!" (Pogledaj: Et-Temhid, 12/243.) Hafiz Ibnul-Kajjim, rhm., kaže: "Prisega na vjernost za vrijeme Poslanika, s.a.v.s., završavala se rukovanjem, za razliku od žena čija se ’bej'a’ završavala govorom. Poslanikova, s.a.v.s., časna ruka nije nikada dodirnula ruku žene koja mu nije bila dozvoljena!" (Pogledaj: I'alamul-Muvekki'in, 3/73.) Hafiz Ibn Hadžer el-Askelani, rhm., kaže: "Žena-strankinja kao i lijepi golobradi mladić izuzeti su iz opće dozvole rukovanja!" (Pogledaj: Tuhfetul-Ahvezi, 7/426.) Komentari islamskih pravnika – fakiha "Nije dozvoljeno rukovanje sa mladim ženama za razliku od starih žena zbog toga što se inače ne žudi za njima ili ako je u pitanju stari čovjek – zbog toga što su oni sigurni od fitne!" (El-Hidaja) "Nije dozvoljeno mladoj osobi da dodiruje lice i šake druge mlade osobe (koja nije mahrem), izuzev starice za kojom niko ne žudi – s njome je dozvoljeno rukovati se i sl. Isti je slučaj i sa starcem kada nema bojazni da će doći do izazivanja strasti izmeðu nje i njega, a ako postoji bojazan, zabranjeno im je dodirivati se. Dozvoljeno je dodirivati djevojčicu za kojom se ne žudi." (Pogledaj: Tuhfetul-Muluk, 1/230.) "Nije dozvoljeno dodirivati ruke i lice, i pored toga što je dozvoljeno pogledati u ruke i u lice žene. Dodirivanje više budi strasti negoli samo gledanje, tako da se dozvolilo gledanje, a nije dodirivanje, i to ako su u pitanju mlade osobe. Ako su u pitanju stare osobe, njima je dozvoljeno da se rukuju jer dodirivanje u njihovom slučaju ne može probuditi strasti, jer stare osobe nemaju strasti!" (Pogledaj: Beda'i'ul-Sana'i, 4/295.) "Sunnet je da se muškarac rukuje sa muškarcem i žena sa ženom i nema ničeg strašnog u tome da se muškarac rukuje sa golobradim mladićem ako je siguran u sebe i želi ga podučiti lijepom ponašanju.

Nije dozvoljeno rukovati se sa mladom ženom-strankinjom (koja nam nije mahrem). Ako mlada žena poselami muškarca, odgovorit će joj se na selam, a ako muškarac poselami ženu-strankinju, ona mu neće odgovarati na selam." (Pogledaj: El-Ikna', 1/237.) "Imam Ahmed, rhm., smatrao je mekruhom rukovanje sa ženama i bio je strog po tom pitanju, što nije preporučivao čak ni samim mahremima (izuzev roditelja). Smatrao je dozvoljenim roditelju da se rukuje sa svojom djecom i smatrao je dozvoljenim rukovanje sa staricom. Nema ničeg strašnog u tome da se, čovjek koji doðe sa puta, izljubi sa svojim rodicama-mahremima ako se ne boji za sebe (fitne), samo što to neće biti ljubljenje u usta, već u čelo ili glavu..." (Pogledaj: El-Ikna', 3/156.; El-Insaf, 8/32.; Šerhu Muntehel-Iradat, 2/624.) Komentari savremene uleme Šejh Nasiruddin el-Albani, rhm., kaže: "Ne postoji nikakva sahih predaja koja bi nam potvrdila to da se Poslanik, s.a.v.s., rukovao sa ženama-strankinjama, niti prilikom njihovog davanja prisege na vjernost, niti prilikom susretanja sa njima!" (Pogledaj: El-Silsila el-Sahiha, br. 529.) Stalna komisija za fetve u Saudijskoj Arabiji smatra: "Haram je rukovati se sa ženom-strankinjom, shodno Poslanikovim, s.a.v.s., riječima: ’Ja se ne rukujem sa ženama!’, i shodno riječima Aiše r.a.: ’Poslanikova, s.a.v.s., ruka nije nikada dotakla ženu-strankinju, i njihovu prisegu na vjernost prihvatao je riječima.’ Rukovanje sa ženama strankinjama vodi fitni i iskušenju, a Allah je taj koji daje tevfik!" (Fetava el-Ledžne el-Da'ima, br. 8072.. U potpisu: šejh Abdullah b. Ku'ud, šejh Abdullah b. Gudejjan, šejh Abdur-Rezzak Afifi i šejh Abdul-Aziz b. Baz.) Upitan o propisu rukovanja sa ženama, šejh Abdul-Aziz b. Baz, rhm., rekao je: "Rukovanje sa ženama se dijeli na dvoje. Ako su u pitanju žene mahremi, poput majke, kćerke, sestre, tetke, hale, žene itd., onda je rukovanje sa njima dozvoljeno, a ako su u pitanju žene koje nam nisu mahrem, onda rukovanje sa njima nije dozvoljeno. Poslaniku, s.a.v.s., pružila je ruku jedna žena kako bi se rukovao s njome, a on joj je rekao: ’Ja se ne rukujem sa ženama!’ Aiša, r.a., rekla je: ’Tako mi Allaha, Poslanikova ruka nije nikada dotakla ženu-strankinju. Njihovu prisegu na vjernost završavao je riječima (bez rukovanja).’ Shodno navedenim hadisima, ženi nije dozvoljeno da se rukuje sa muškarcima koji joj nisu mahrem, niti je dozvoljeno muškarcu da se rukuje sa ženama koje mu nisu mahrem, a i zbog toga što rukovanje sa suprotnim spolom može čovjeka baciti u iskušenje!" (Pogledaj: Fetava ve Mekalat Ibnu Baz, 6 tom, pitanje br. 8.)

Na drugom mjestu, šejh Abdul-Aziz b. Baz, rhm., kaže: "Nije dozvoljeno rukovati se sa ženama-strankinjama bez obzira na to jesu li stare ili mlade, i bez obzira na to da li je muškarac mlad ili star, jer je u tome fitna i iskušenje za oboje. Sahih predaje govore nam sljedeće: ’Ja se ne rukujem sa ženama!’ Aiša, r.a., rekla je: ’Poslanikova, s.a.v.s., ruka nije nikada dotakla ruku žene-strankinje, a bej'u im je prihvatao riječima (bez rukovanja)!’ Nema nikakve razlike ni u tome da li žena ima rukavice na svojim rukama ili ne, zbog toga što su hadisi općeniti, a i radi preventivnog sprečavanja nastajanja fitne, a Allah je taj koji daje tevfik." (Pogledaj: Fetava ve Mekalat Ibnu Baz, 6. tom) Na trećem mjestu, šejh Abdul-Aziz b. Baz, rhm., kaže: "Dodirivanje žene ne kvari abdest po jačem mišljenju islamskih učenjaka, jer je potvrðeno da bi Poslanik, s.a.v.s., nekada poljubio neku od svojih žena, nakon čega bi klanjao namaz i ne bi obnavljao abdest. Žena se neće rukovati sa muškarcima koji joj nisu mahrem, isto kao što se muškarac neće rukovati sa ženama koje mu nisu mahrem, zbog riječi Poslanika, s.a.v.s.: ’Ja se ne rukujem sa ženama!’, i zbog riječi Aiše, r.a.: ’Poslanik, s.a.v.s., prihvatao je riječima prisegu na vjernost datu od žena; njegova ruka nikada nije dotakla ruku žene-strankinje!’ Allah dž.š., rekao je: ’Vi u Allahovom Poslaniku imate najljepši uzor!’ Rukovanje žena sa muškarcima i rukovanje muškaraca sa ženama koji nisu mahremi vodi fitni i iskušenju za sve njih, a čisti islamski šerijat došao je kao preventiva svemu onome što vodi Allahovim zabranama! Iz svega navedenog razumijemo da je žena-strankinja ona žena koja nije u krvnom srodstvu sa nekim čovjekom ili u srodstvu po mlijeku ili po tazbinstvu. Allah je taj koji daje tevfik." (Pogledaj: Fetava ve Mekalat Ibnu Baz, rhm.)

Dakle ovo su mišljenja priznate islamske uleme od prvih pa do potonjih generacija pa bih ti dao jedan bratski savjet,kada ulema nešto kaže vezano za šerijatske propise naše je da to prihvatimo ili ne prihvatimo shodno argumentima iz Kur'ana i sunneta koje imamo pri sebi u suprotnom je bolje da šutimo i da ne raspravljamo o onome što neznamo i što nas se ne tiče a Allah opet najbolje zna,On je taj koji upućuje na ono što je ispravno...

akbar
26.03.2011., 18:46
Odgovor možeš naći u sljedećem tekstu,naravno ukoliko ti nije cilj da se i dalje odnosiš provokativno prema mojim postovima:


Dakle ovo su mišljenja priznate islamske uleme od prvih pa do potonjih generacija pa bih ti dao jedan bratski savjet,kada ulema nešto kaže vezano za šerijatske propise naše je da to prihvatimo ili ne prihvatimo shodno argumentima iz Kur'ana i sunneta koje imamo pri sebi u suprotnom je bolje da šutimo i da ne raspravljamo o onome što neznamo i što nas se ne tiče a Allah opet najbolje zna,On je taj koji upućuje na ono što je ispravno...


Ne provociram PITAM koje je TVOJE misljenje, hvala na odgovoru, znaci ti nemas svoje misljenje, postujes ono sto ti propisu drugi, oni su pametniji. A ako se ne slazes onda cutis.
Ako te posalju da za njih umres, otici ces cuteci??opet postujem -tvoja odluka, ali se bojim da na taj moguci put ne povedes i one koji misle svojom glavom.

www.bh-dawa.com
26.03.2011., 20:13
Ne provociram PITAM koje je TVOJE misljenje, hvala na odgovoru, znaci ti nemas svoje misljenje, postujes ono sto ti propisu drugi, oni su pametniji. A ako se ne slazes onda cutis.
Ako te posalju da za njih umres, otici ces cuteci??opet postujem -tvoja odluka, ali se bojim da na taj moguci put ne povedes i one koji misle svojom glavom.

Po pitanju šerijatsko-pravnih propisa ovakvi kao ti i ja "nemamo šta da mislimo" već da slijedimo islamske učenjake-ulemu.Islam je vjera dokaza koji su propisani Kur'anom i sunnetom Poslanika Muhammeda s.a.v.s.,koji nam je sve to jasno i precizno pojasnio a sve se to nalazi zabilježeno u našoj literaturi (hadiskim zbirkama),precizno i tačno prenešeno od slova do slova onako kako je to govorio Poslanik s.a.v.s.Dovoljno je poslušati učene ljude kada nam nešto od toga nije jasno i onda ćemo shvatiuti suštinu (ako imamo razuma).Jedna od najvećih blagodati koju jedan musliman može imati pri sebi jeste uputa,a još veća blagodat je njeno ispravno shvatanje i poimanje.Dakle,ako je šeri'atom rukovanje sa ženskom osobom sa kojom nisi u srodstvu jasno i glasno zabranjeno i zato postoje jasni dokazi koji nam govore da to Poslanik s.a.v.s. nije činio i da je to zabranjivao,onda ja i ti tu "nemamo šta da mislimo" već da se pokorimo naredbi Poslanika s.a.v.s. ako naravno smatramo da smo od onih koji ga slijede.Negiranje bilo čega od onoga što je Poslanik s.a.v.s. dostavio putem objave vodi u jednu drugu krajnost a nadam se da ti je jasno koju...

akbar
26.03.2011., 20:40
Po pitanju šerijatsko-pravnih propisa ovakvi kao ti i ja "nemamo šta da mislimo" već da slijedimo islamske učenjake-ulemu.Islam je vjera dokaza koji su propisani Kur'anom i sunnetom Poslanika Muhammeda s.a.v.s.,koji nam je sve to jasno i precizno pojasnio a sve se to nalazi zabilježeno u našoj literaturi (hadiskim zbirkama),precizno i tačno prenešeno od slova do slova onako kako je to govorio Poslanik s.a.v.s.Dovoljno je poslušati učene ljude kada nam nešto od toga nije jasno i onda ćemo shvatiuti suštinu (ako imamo razuma).Jedna od najvećih blagodati koju jedan musliman može imati pri sebi jeste uputa,a još veća blagodat je njeno ispravno shvatanje i poimanje.Dakle,ako je šeri'atom rukovanje sa ženskom osobom sa kojom nisi u srodstvu jasno i glasno zabranjeno i zato postoje jasni dokazi koji nam govore da to Poslanik s.a.v.s. nije činio i da je to zabranjivao,onda ja i ti tu "nemamo šta da mislimo" već da se pokorimo naredbi Poslanika s.a.v.s. ako naravno smatramo da smo od onih koji ga slijede.Negiranje bilo čega od onoga što je Poslanik s.a.v.s. dostavio putem objave vodi u jednu drugu krajnost a nadam se da ti je jasno koju...

Pokusavam da razumijem, ali bih ipak da mislim svojom glavom.

Zbog cega stavljas pod znake navoda rijeci "nemamo sta da mislimo"??

Nista ne negiram, ali ne mogu da slijedim nesto bez da razmiljsam.

u svakom slucaju tebi hvala na pojasnjenju.

sanjanka
26.03.2011., 21:16
Po pitanju šerijatsko-pravnih propisa ovakvi kao ti i ja "nemamo šta da mislimo"


Kur'an, En-Nahl:
To je uistinu dokaz za ljude koji razmišljaju

grunf
27.03.2011., 00:52
Nepoznati prijatelju,

Nije sramota, a jos manje najgore covjekovo ponizenje, pruziti ruku nepoznatoj zeni.

Zla je puno na ovom svijetu, a njezna zenska ruka ne moze dosegnuti sve nevolje ovog svijeta, ma koliko duga bila.

Nemoj da se plasis mocnije zene, ovozemaljskih zakona, nezadovoljnika iz komsiluka i zle sudbine. Jednom se zivi.

Razuman si covjek, pun zivotnog iskustva, znas da svijet ide svojim tokom i da nista izmijeniti ne mozes.

Na kraju krajeva, zasto izigravas nekorisnu zrtvu i mislis toliko o tim pokazateljima tvoje slobode, koja je kao sto dobro znas, kao takva u Bosni neostvarljiva.

Treba li svi da budemo kao i ti, opkoljeni strahom i cekanjem?

Kakav bi to zivot bio...kao da ga nije ni bilo.

cheguevara
27.03.2011., 01:17
I sad ti Gunfe misliš da si dopro do njega?!

Optimisto!

Ahbab
27.03.2011., 03:12
Rukovanje sa zenom po serijatu nije dozvoljeno.To nije dozvoljeno ni po osnovnim pravilima kulturnog ponasnja i to ne radi ni jedan kulturan covjek. On nikad prvi ne pruza ruku zeni.Muskarac ce prihvatiti ruku zene ali samo ako je ona ponudi.Nije tesko zakljuciti zasto?

www.bh-dawa.com
27.03.2011., 11:49
Došao Britanac kod šejha i upitao ga: "Zašto u Islamu ženama nije dozvoljeno da ...se rukuju sa muškarcem?"
Šejh je rekao: "Da li se ti možeš rukovati sa kraljicom Elizabetom?"
Britanac je odgovorio: "Naravno da ne, postoje samo određene osobe koje se mogu rukovati sa kraljicom Elizabetom".
Šejh je odgovorio sa osmjehom na licu: "Naše žene su kraljice, a kraljice se ne rukuju sa strancima." :)

plivadon
27.03.2011., 12:22
Došao Britanac kod šejha i upitao ga: "Zašto u Islamu ženama nije dozvoljeno da ...se rukuju sa muškarcem?"
Šejh je rekao: "Da li se ti možeš rukovati sa kraljicom Elizabetom?"
Britanac je odgovorio: "Naravno da ne, postoje samo određene osobe koje se mogu rukovati sa kraljicom Elizabetom".
Šejh je odgovorio sa osmjehom na licu: "Naše žene su kraljice, a kraljice se ne rukuju sa strancima." :)

Dokle je stigla zenska emancipacija u tvom islamu ? Zeni se znaci ne dozvoljava da se rukuje ili ne po njenom izboru .
Ne smije i tacka :sakomuglavu:

akbar
27.03.2011., 12:32
Rukovanje sa zenom po serijatu nije dozvoljeno.To nije dozvoljeno ni po osnovnim pravilima kulturnog ponasnja i to ne radi ni jedan kulturan covjek. On nikad prvi ne pruza ruku zeni.Muskarac ce prihvatiti ruku zene ali samo ako je ona ponudi.Nije tesko zakljuciti zasto?

malo si cudno ovo formulisao?

Po bontonu zena prva pruza ruku muskarcu, a po serijatu je ZABRANJENO zeni da pruza ruku muskarcu ili da primi ispruzenu ruku muskarca koji ne poznaje bonton :).

www.bh-dawa.com
27.03.2011., 13:26
Dokle je stigla zenska emancipacija u tvom islamu ? Zeni se znaci ne dozvoljava da se rukuje ili ne po njenom izboru .
Ne smije i tacka :sakomuglavu:
Nije to nikakav "moj islam" već je to islam koji je objavljen iznad sedam nebesa,Allahovu miljeniku,Muhammedu s.a.v.s.Kad Allah nešto naredi da se ostavi (u ovome slučaju rukovanje između žene i muškarca koji nisu u srodstvu) musliman i muslimanka su dužni da to izvrše bez ikakvog pogovora.A što se tiče emancipacije žene u islamu i mimo njega bar je to danas očevidno.Dok u islamu žena uživa sva prava koja joj pripadaju ista ta žena na zapadu služi muškarcima kao jeftina trgovačka roba.Dalo bi se o tome puno govoriti,vjerovatno postoji neka tema na portalu koja govori o pravima žene u islamu i mimo njega.

www.bh-dawa.com
27.03.2011., 13:30
malo si cudno ovo formulisao?

Po bontonu zena prva pruza ruku muskarcu, a po serijatu je ZABRANJENO zeni da pruza ruku muskarcu ili da primi ispruzenu ruku muskarca koji ne poznaje bonton :).
Tema govori o pogledu hanefijske pravne škole na rukovanje sa ženom strankinjom te bi bilo lijepo komentarisati ono što je vezano za temu a ne spamati je samo zato što nam se ne sviđaju dokazi hanefijskih pravnika ili što je još gore zato što nam se ne sviđaju bilo kakvi šeri'atsko-pravni propisi.

www.bh-dawa.com
27.03.2011., 13:39
Dokle je stigla zenska emancipacija u tvom islamu ? Zeni se znaci ne dozvoljava da se rukuje ili ne po njenom izboru .
Ne smije i tacka :sakomuglavu:
Savremeni ekspert hadiskih znanosti šejh Nasiruddin el-Albani napominje: “Nema nijednog vjerodostojnog hadisa koji ukazuje da se Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ikada rukovao sa strankinjama.” (Vidjeti: Es-Silsiletus-sahiha, 2/65.)

akbar
27.03.2011., 14:21
Tema govori o pogledu hanefijske pravne škole na rukovanje sa ženom strankinjom te bi bilo lijepo komentarisati ono što je vezano za temu a ne spamati je samo zato što nam se ne sviđaju dokazi hanefijskih pravnika ili što je još gore zato što nam se ne sviđaju bilo kakvi šeri'atsko-pravni propisi.

Ja ne spamam, komentraisem ono sto je vezano za temu, ne mogu da pisem onako kako bi ti zelio, kako bi ste vi zeljeli.
Dokazi??sve je relativno, zavisi kako se te knjigi prevedu i ko ih prevodi, mozda sutra se pojavi neki prevodilac koji ce vam reci da su otkriveni neki tajni spisi sa dokazom suprotnim od svih dosadasnjih, pa se izda nova fetva i kaze da se smije rukovati sa zenama. Ko zna?

www.bh-dawa.com
27.03.2011., 14:50
Ja ne spamam, komentraisem ono sto je vezano za temu, ne mogu da pisem onako kako bi ti zelio, kako bi ste vi zeljeli.
Dokazi??sve je relativno, zavisi kako se te knjigi prevedu i ko ih prevodi, mozda sutra se pojavi neki prevodilac koji ce vam reci da su otkriveni neki tajni spisi sa dokazom suprotnim od svih dosadasnjih, pa se izda nova fetva i kaze da se smije rukovati sa zenama. Ko zna?

Tvoj komentar jasno govori koliko je tvoje neznanje.Zar nakon 1400.godina tumačenja islamske uleme da se pojavi neki pametnjaković i da kaže:"Pa znate oni nisu bili u pravu,oni nisu znali itd.,itd,...eto ja to znam bolje od njih".Kakva budalaština...

sanjanka
27.03.2011., 15:01
ok, a mene zanima kako ti možeš odrediti koliko je čije neznanje?
Prvo, jako ružno, a drugo, dosada si i ti pokazao isto toliko "neznanja" pa ti niko nije rekao da si neznalica ili nešto slično.

akbar
27.03.2011., 15:08
Tvoj komentar jasno govori koliko je tvoje neznanje.Zar nakon 1400.godina tumačenja islamske uleme da se pojavi neki pametnjaković i da kaže:"Pa znate oni nisu bili u pravu,oni nisu znali itd.,itd,...eto ja to znam bolje od njih".Kakva budalaština...

Potpuno si u pravu, moje znanje je jako malo jer sam malo vise okrenut Sokratu i "znam da nista ne znam".

www.bh-dawa.com
27.03.2011., 16:24
Potpuno si u pravu, moje znanje je jako malo jer sam malo vise okrenut Sokratu i "znam da nista ne znam".

"O vjernici, za prisne prijatelje uzimajte samo svoje, ostali vam samo propast žele: jedva čekaju da muka dopadnete, mržnja izbija iz njihovih usta, a još je gore ono što kriju njihova prsa. Mi vam iznosimo dokaze, ako pameti imate."-Ali imran 118 ajet.

plivadon
27.03.2011., 17:17
Nije to nikakav "moj islam" već je to islam koji je objavljen iznad sedam nebesa,Allahovu miljeniku,Muhammedu s.a.v.s.Kad Allah nešto naredi da se ostavi (u ovome slučaju rukovanje između žene i muškarca koji nisu u srodstvu) musliman i muslimanka su dužni da to izvrše bez ikakvog pogovora.A što se tiče emancipacije žene u islamu i mimo njega bar je to danas očevidno.Dok u islamu žena uživa sva prava koja joj pripadaju ista ta žena na zapadu služi muškarcima kao jeftina trgovačka roba.Dalo bi se o tome puno govoriti,vjerovatno postoji neka tema na portalu koja govori o pravima žene u islamu i mimo njega.

Znaci zenu koja se drzne pruziti ruku nepoznatom muskarcu treba kamenovati ili sta jer automatski postaje jeftina trgovacka roba i prestaje biti muslimanka ?
Svakodnevno citamo vijesti kako se zenska emancipacija sprovodi po nekakvim ha hu drzavama kamenovanjem ili bicevanjem do smrti i svako civilizovan se zgrazava nad tim a tebi bi to trebalo biti u redu . Sve evoluira , hriscanstvo je davno prevazislo inkviziciju a ovo sto nam ovdje spocitavas je van civilizacijskih okvira .

akbar
27.03.2011., 17:18
"O vjernici, za prisne prijatelje uzimajte samo svoje, ostali vam samo propast žele: jedva čekaju da muka dopadnete, mržnja izbija iz njihovih usta, a još je gore ono što kriju njihova prsa. Mi vam iznosimo dokaze, ako pameti imate."-Ali imran 118 ajet.

ja sam ti vise za Rumija jer on kaze "Ja se poistovjecujem sa sedeamdeset i tri vjere. Slobodna volja je so ibadeta, a ako je nema onda se ovaj svemir vrti po sili".

Ko su to moji? zbog cega mi "tudji" samo zlo zele? Moja iskustva mi kazu drugacije.

sanjanka
27.03.2011., 18:33
Znaci zenu koja se drzne pruziti ruku nepoznatom muskarcu treba kamenovati ili sta jer automatski postaje jeftina trgovacka roba i prestaje biti muslimanka ?
Svakodnevno citamo vijesti kako se zenska emancipacija sprovodi po nekakvim ha hu drzavama kamenovanjem ili bicevanjem do smrti i svako civilizovan se zgrazava nad tim a tebi bi to trebalo biti u redu . Sve evoluira , hriscanstvo je davno prevazislo inkviziciju a ovo sto nam ovdje spocitavas je van civilizacijskih okvira .


Slažem se u potpounosti. U obzir se mora uzeti da se praktikovanje Islama u BiH razlikuje od praktikovanja u nekim drugim zemljama, što zbog tradicije, što zbog kojekakvih drugih faktora.
U BiH se ne može npr. reći da žena koja nije pokrivena nije ni muslimanka, jer to u velikom broju slučajeva nije tačno. Nekad se baš te "nepokrivene" pridržavaju islamskih pravila i vrijednosti više nego one pokrivene(naravno, nije poenta ove rečenice vrijeđanje).
I da, kamenovanje žene zbog bilo kakvog razloga je po meni, primitivno i totalno glupo, a i nigdje u Knjigama ne piše da muškarac smije udariti ženu, s nečim što je teže od čačkalice.

www.bh-dawa.com
27.03.2011., 19:00
Znaci zenu koja se drzne pruziti ruku nepoznatom muskarcu treba kamenovati ili sta jer automatski postaje jeftina trgovacka roba i prestaje biti muslimanka ?
Svakodnevno citamo vijesti kako se zenska emancipacija sprovodi po nekakvim ha hu drzavama kamenovanjem ili bicevanjem do smrti i svako civilizovan se zgrazava nad tim a tebi bi to trebalo biti u redu . Sve evoluira , hriscanstvo je davno prevazislo inkviziciju a ovo sto nam ovdje spocitavas je van civilizacijskih okvira .

Ne znam na osnovu čega si shvatio da ženu ako se drzne nekome pružiti ruku treba kamenovati,odnosno na osnovu čega to ona postaje jeftina trgovačka roba i prestaje biti muslimankom?Ja to nisam rekao.A što se tiče toga da žena na zapadu postaje jeftinom trgovačkom robom,pa dovoljno je pogledati plakate na kojima se nudi sve i svašta naravno uz obavezno obnaženo žensko tijelo.Čak ni traktorska guma se više ne može prodate bez prikaza gole žene.Te vijesti koje svakodnevno čitamo o državama u kojima se žene kamenuju i bičuju za kojekakve gluposti su ustvari kršćanska propaganda koja pokušava prikazati islam i muslimane nazadnima jer kako drugačije spriječiti sve veći prelazak kršćana na islam osim putem propagande.Evo jedan pozitivan link:
http://www.dnevniavaz.ba/vijesti/teme/28453-„večer-kur’ana“-u-švicarskoj-okupila-2.000-bošnjaka:-bivši-fudbaler-crvene-zvezde-prihvatio-islam.html

www.bh-dawa.com
27.03.2011., 19:06
Inače u šeri'atu kamenovanje je propisano za čovjeka ili ženu koji su počinili blud a prije toga su bili u braku.Bičevanje je propisano za one koji počine blud a nisu bili u bračnoj zajednici...

www.bh-dawa.com
27.03.2011., 19:10
Imam Buharija u svome Sahihu bilježi predaju od Abdullaha b. Abbasa, r.a., da je rekao: ''Omer, r.a., sjedio je na minberu Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pa je rekao: 'Uzvišeni Allah poslao je Muhammeda, s.a.v.s., sa istinom i objavio je Knjigu u kojoj je bio objavio i ajet o kamenovanju (ajetur-redžmi) koji smo učili i razumjeli njegovo značenje. Poslanik, s.a.v.s., je kamenovao bludnika (oženjenog), a kamenovali smo i mi poslije njega. Ja se bojim da će neko nakon izvjesnog vremena reći: Mi u Allahovoj Knjizi ne nalazimo propis o kamenovanju bludnika, pa će na takav način otići u zabludu ostavljajući jednu od Allahovih strogih naredbi (farzova). Zaista je propis o kamenovanju (bio) u Allahovoj Knjizi, i to je obaveza da se izvrši nad svakim oženjenim muškarcem ili udatom ženom (koji počine blud) ukoliko se to dokaže potpuno jasnim dokazom, trudnoćom ili priznanjem.''' (Buharija, br. 6830, Muslim, br. 1690)

Također, u najvjerodostojnijim hadiskom zbirkama bilježi se da je Poslanik, s.a.v.s., naredio kamenovanje oženjenog bludnika ili bludnice.

Jednom prilikom poslao je jednoga od ashaba da kamenuje udatu ženu koja je počinila zinaluk (Buharija, br. 6827, Muslim, br. 1697), kao što je naredio da se kamenuje ashab Maiz b. Malik zbog istog grijeha. (Muslim br. 1692)

Po ovom pitanju prenosi se i konsenzus islamskih učenjaka ehli-sunnetskog usmjerenja. (Vidjeti: Meratibul-idžma' od Ibn Hazma, r.h., str. 214), a propis kamenovanja oženjenog bludnika zanijekali su samo neki sektaši i novotari poput jednog dijela haridžija i mu'tezila.

Na osnovu ovih i mnogih drugih vjerodostojnih predaja, zaključujemo da je propis o kamenovanju oženjenog bludnika bio u Kur'anu, a da je zatim derogiran njegov tekst, ali je ostao važiti njegov propis.

Dakle, ovdje se ne radi o derogiranju Kur'ana hadisom (o čijoj validnosti postoje rasprave kod islamskih učenjaka), već se radi o tome da je taj propis bio u Kur'anu, nakon toga derogiran je njegov tekst, a ostao je propis. Pored toga, kako smo vidjeli, taj propis potvrðen je velikim brojem vjerodostojnih predaja, a na osnovu njih, i idžmaom – konsenzusom islamskih učenjaka, za koji je u hadisu kojeg prenosi Abdullah b. Omera, r.a., Muhammed, s.a.v.s., rekao: ''Allah neće ujediniti moj ummet na zabludi, Allahova ruka je sa džematom…''

(Prvu rečenicu hadisa (''Allah neće ujediniti moj ummet na zabludi'') bilježe: Tirmizi (2167); Ebu Davud (4284); Ibn Madždže (3950); Ahmed (21 190); Hakim u Mustedreku (1/115); Ibn Ebi Asim u Es-Sunne (80); El-Lalikai (154); Es-Sehavi u El-Mekasidul-Hasene (1288) i drugi.

Također, ovaj dio hadisa prenosi se i kao riječi nekih ashaba poput Abdullaha b. Mes'uda i drugih, sa vjerodostojnim lancima prenosilaca. Vidjeti: Tuhfetul-Ahvezi (6 /388).

Napomena: Da bi se neko kamenovao za počinjeni blud, moraju se ispuniti mnogi uvjeti i nestati sve zapreke, koji su vrlo precizni i zahtjevni, tako da je praktična primjena ovog propisa u historiji islama bila vrlo rijetka pojava, a ako se i izvršavala, najčešće se obavljala nakon priznanja počinitelja, kakav je slučaj bio sa spomenutim ashabom Maizom, r.a., i još jednom ženom poznatijom kao Gamidijja.

A Allah najbolje zna.

nadam se da će ovo biti dovoljno da pojasni oko ta dva propisa onome kome nije jasno...

strelok
27.03.2011., 20:05
Bolesno...

akbar
27.03.2011., 20:33
E ako priznaju blud onda je mnogo lakse, kamenje lakse leti :D.

pitam se gdje li bi u Sa recimo bilo to obavljanje svete duznosti -kamenovanje bludnika, isto na A.Polju ili negdje drugo? Ko bi bio zaduzen da donese kamenje?Koje tezine?

ps.sve vise mi se cini da se od propisa rukovanja sa zenom preslo na propise o rukovanju zenom.

sanjanka
27.03.2011., 21:02
... ukoliko se to dokaže potpuno jasnim dokazom, trudnoćom ...

Kamenovati trudnu ženu?!?
Ovo ako je normalno...

Titan
27.03.2011., 21:13
A kako ce uopste biti normalno.
Nije normalno Bosnu i Hercegovinu dovoditi u kontekst sa time pa kada bi 100% u njoj Muslimani bili naseljeni.
To mi je od tih insana na Evropskom tlu i u danasnjem periodu vise nego bolesno.

Takvima je zaista potrebna pomoc, pomoc profesionalaca

akbar
27.03.2011., 22:11
Kamenovati trudnu ženu?!?
Ovo ako je normalno...

nemoj da se cudis :), kako meni sinoc rekose nije njihovo da misle, vec da slijede sto im propisali. A sto propisu to mora da je u redu pa i ubistva trudnih zena.

I da ne zaboravim, hvala za pokusaj da postavljacu ove teme objasnis kako je znanje krhko, ali tesko da ce to razumijeti.;)

sanjanka
27.03.2011., 22:26
Nema na čemu :)

Iskreno, nakon ovako postavljene teme i odgovora koji u nekim slučajevima prelaze granoice normalnog, zapitam se kako to ljudi u Bosni vide Islam.
Sreća pa znam dovoljno (ne kažem da znam sve) da mogu prosuditi da ovakve stvari nisu imale mjesta ni u jednom društvu odavno.
Za nekoga ko nije muliman/ka i ko ovo pročita, nije ni čudo da misli da su svi muslimani teroristi, zlostavljači žena i kako nas sve ne nazivaju u svijetu

Titan
27.03.2011., 22:36
Nema na čemu :)

Iskreno, nakon ovako postavljene teme i odgovora koji u nekim slučajevima prelaze granoice normalnog, zapitam se kako to ljudi u Bosni vide Islam.
Sreća pa znam dovoljno (ne kažem da znam sve) da mogu prosuditi da ovakve stvari nisu imale mjesta ni u jednom društvu odavno.
Za nekoga ko nije muliman/ka i ko ovo pročita, nije ni čudo da misli da su svi muslimani teroristi, zlostavljači žena i kako nas sve ne nazivaju u svijetu


Bravo sanjanka, najveci neprijatelji Islama smo iskljucivo mi , ja dugo godina zivim medju vecinskim ne Muslimanima, i kako ih je zaista tesko uvjeriti da smo mi sasvim normalni i obrazovani insani kao sto su i oni, ali nasi novokomponovani Muslimani se pobrinu za jako los imidz Muslimana.

Vec duzi period na forumu pratimo maloumnike, ali ne bili li ona Einsteinova izreka zlata vrijedna da ljudskoj gluposti nema kraja.

josip_mo
27.03.2011., 23:12
"O vjernici, za prisne prijatelje uzimajte samo svoje, ostali vam samo propast žele: jedva čekaju da muka dopadnete, mržnja izbija iz njihovih usta, a još je gore ono što kriju njihova prsa. Mi vam iznosimo dokaze, ako pameti imate."-Ali imran 118 ajet.

Jednoj mojoj prijateljici su tatu u ratu ubili muslimani. Ali su isto tako drugi muslimani pomogli ostatku obitelji da se izbave i odu na slobodnu teritoriu. A toga je bilo sa sve tri strane. Kako to da nam onda drugi žele samo propast.
Kršćanin koji je uvijek, posebno u ratu spreman ubiti nekoga (i muslimana) tko je drugačiji samo zbog toga što je drugačiji, ja ne bi volio imati ni za susjeda. Daleko mu kuća bila od moje. Daleko mu i zatvor od mene bio.Inače u šeri'atu kamenovanje je propisano za čovjeka ili ženu koji su počinili blud a prije toga su bili u braku.Bičevanje je propisano za one koji počine blud a nisu bili u bračnoj zajednici...Navedi jedan primjer gdje je ljudska iskrivljenost, nastranost, zlo nestala tako što se na nju djelovalo represijom. Da je tako davno bi se u zemljama sa smrtnom kaznom riješili zločina. Što je Amerika dobila sa smrtnom kaznom? Ništa, osim toga da su otkrili da je 10% pogubljenih osumnjičenika bilo nevino. Nevino barem za osuđeni zločin. Koliko su puta pederi premlaćeni i koji je radi toga postao manje peder. Samo su još zadrtiji.

Rimljani su pokušali silom suzbiti širenje kršćanstva u svome carstvu. Nisu uspijeli. Portugalci su u Japanu davno poslali bili misionare koji su narodu propovjedali Isusa Krista. I dok je tako bilo mnogi su počeli prihvatati kršćanstvo. Ali to se državnicima činilo presporo. Pokušali su na silu tada. I sve je stalo.

A inače, što se kamenovanja tiče. Mrtav čovjek se ne može pokajati. Ne može uvidjeti svoje grijehe i za njih se pokajati. A ako ja i ti vjerujemo u istoga Boga, odnosno Allaha, onda znam i siguran sam da je Bogu cilj da čovjek uvidi svoje grijehe i pokaje se za njih. Nije mu cilj smrt grešnika na ovome svijetu jer ako ostaje ustrajan u svome zlu onda će i dobiti vječnu smrt poslije ovozemaljskog života. I pravda je zadovoljena. Ali dokle god živi ima šanse da se pokaje i prizna Boga.


on topic
Što je loše u rukovanju sa ženom? Ako se ja rukujem sa ženom sa kojom se upoznavam ne znači da će me to uzbuditi seksualno. Ako me svaka žena seksualno uzbuđuje onda sa mnom nešto nije u redu i ja sam nastran. Kao prvo nije baš svaka žena tolika ljepotica da bi se to dogodilo (bez uvrede ženama). A i u kršćanstvu se kaže: Ne sgriješi mišlju, riječju, djelom i propustom. Ako se čovjek pusti kao tikva niz vodu sgriješiti će na sve moguće načine. Ako žene gleda samo kao seksualne objekte i gleda samo kako će negdje nešto zbariti ... to nije normalno ponašanje. Svi mi upravljamo svojim djelima i mislima. Kao što ulažemo u fizičko zdravlje tako isto trebamo ulagati i u svoje psihičko zdravlje. Molitvom, odabirom onoga što čitamo, gledamo, slušamo, ...

grunf
28.03.2011., 01:46
Bh-dawa,

Ti si jedini lik na forumu prema kome vecina forumasa osjeca gadjenje i sazaljenje u isto vrijeme. Gadjenje zbog primitivnih stavova koje zastupas, sazaljenje zbog mucilista u kojem zivis.

Kad bi imao makar malo vjere i oslonca u sebe, kao sto nemas, kad bi zivio ovaj zivot po odlukama vlastite savjesti, a ne po tudjim, ne bi te mucile ocajnicke misli o zivotu poslije smrti, o mogucnosti da tvoja izgubljena dusa nekad i negdje nadje neki mir.

Lakse bi ti bilo kad bi poceo da osvajas ovaj kratki zivot, a ne da cekas kraj, pa da vidis hoce li tvoja dusa istrunuti zajedno sa tijelom, ili ce otici nekoj novorodjenoj bebi koja lici na Hitlera ili serijskog koljaca iz komsiluka.
http://www.youtube.com/watch?v=V_lZ9lmQKuw


Muzika je grijeh, alkohol je grijeh, zenski glas je grijeh, glasno smijanje je isto grijeh...

Bh-dawa, sta je ono jos grijeh?

ummagumma
28.03.2011., 02:04
Dawa, ti znaš da se nas dvojica ni po čemu ne slažemo, ali samo glavu gore i sve dok si u okviru Pravila foruma, imaš slobodu izražavanja.

@Grunf je takav lik koji ovako (kao tebi) nikada neće skrenuti pažnju bivšim koljačima prisutnim na internetu... On je jednosmjeran. Nema čak ni pošalicu u slučaju RS, Karadžića, Mladića, Velike Srbije, gedža, Hercegbosne.. Nijh ne ismijava, njih nikada ne spominje, čak ni u satiričkim uradcima...

Čuvaj se linije gdje religija prestaje davati smisao životu, kada životne radosti budu potpuno istisnute kanonom.... I jednosmjernih tipova...

Titan
28.03.2011., 02:18
Dawa, ti znaš da se nas dvojica ni po čemu ne slažemo, ali samo glavu gore i sve dok si u okviru Pravila foruma, imaš slobodu izražavanja.

@Grunf je takav lik koji ovako (kao tebi) nikada neće skrenuti pažnju bivšim koljačima prisutnim na internetu... On je jednosmjeran. Nema čak ni pošalicu u slučaju RS, Karadžića, Mladića, Velike Srbije, gedža, Hercegbosne.. Nijh ne ismijava, njih nikada ne spominje, čak ni u satiričkim uradcima...

Čuvaj se linije gdje religija prestaje davati smisao životu, kada životne radosti budu potpuno istisnute kanonom.... I jednosmjernih tipova...

Pa dobro u ime Bozije ummagumma, o tvom predlogu se da diskutirati, a to vec i
danonocno cinite na pdf politika,
ali neces valjda reci da ovaj @dawin dopis ima ista zajednickog sa zdravim ljudskim umom.

viper77
28.03.2011., 07:51
Dawa, ti znaš da se nas dvojica ni po čemu ne slažemo, ali samo glavu gore i sve dok si u okviru Pravila foruma, imaš slobodu izražavanja.

@Grunf je takav lik koji ovako (kao tebi) nikada neće skrenuti pažnju bivšim koljačima prisutnim na internetu... On je jednosmjeran. Nema čak ni pošalicu u slučaju RS, Karadžića, Mladića, Velike Srbije, gedža, Hercegbosne.. Nijh ne ismijava, njih nikada ne spominje, čak ni u satiričkim uradcima...

Čuvaj se linije gdje religija prestaje davati smisao životu, kada životne radosti budu potpuno istisnute kanonom.... I jednosmjernih tipova...

Mojne Grunfa.

Ovo bjase sesta-sedma tema gdje nisi propustio pokazati emocije ka najpoznatijem pilotu sjeverne hemisfere? Inace, u zadnje vrijeme mi previse trosis tastaturu na ljude a sve manje i manje na postove. I to je grijeh :rolleyes:

plivadon
28.03.2011., 08:46
Covjek koji je okupio "intelektualnu" elitu oko sebe da bi iz posta u post i u svakoj temi pricali i podsjecali se o nekim proslim vremenima potkrepljujuci ogromnim brojem fotografija ljudskog bola i patnje tako cesto i uporno da se cak osjeti neki vid nostalgije zeli i ostalima nametnuti svoje smjernice . Ni to nije protiv pravila foruma ali jednako djeluje nezdravo kao i kamenovanje zene koja je nacinila blud (teske li rijeci) sa muskarcem van braka .

chocka
28.03.2011., 09:59
Piše: Mr. Safet Kuduzović

Islam kao savršeni koncept življenja uređuje ljudska društva na najidealniji način, od njihovih primarnih do sekundarnih potreba, pa, čak, u ljudskim očima i nebitnih stvari. Međuljudski odnosi definirani su šerijatskim tekstovima i dužnost je svakog muslimana da postupa shodno načelima koja nalaže naša vjera. U današnje vrijeme muslimanski ummet iskušan je "ulemom" koja daje fetve ukrašene lijepim mašnama koje odgovaraju većini ljudi. Često se takve izjave pravdaju okruženjem, društvenim potrebama, neminovnostima, kulturom itd. Dakle, prema mišljenju ovih kvaziučenjaka, šerijatska je nužnost i potreba udovoljiti ljudima, iako to rezultiralo nepokornošću Stvoritelju!Rukovanje sa ženom strankinjom, u mnogim muslimanskim društvima, postalo je normalno i svako osuđivanje u tom kontekstu predstavlja radikalnost u vjeri. Međutim, istina se ne poznaje po ljudima, već ljudi po istini. Najžalosnije je vidjeti kako vjerski službenici ili "učenjaci" koji slove kao autoriteti među ljudima krše ova načela da bi pokazali kako se islam uklapa u sve što odgovara ljudskim prohtjevima, i da elastičnost islama, koju svakako ne možemo poreći, gotovo da nema svojih granica. Ako pogledamo u hadise Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, naći ćemo jasne predaje koje zabranjuju rukovanje sa ženom strankinjom. A strankinjom se tretira svaka osoba koja ne potpada pod kategoriju stalnih zabrana za bračnu vezu.

Dokazi o zabrani rukovanja sa strankinjom

1 . Uzvišeni Allah kaže: “I ne približavajte se nemoralu…” (Prijevod značenja El-Isra, 32.) Citirani ajet aludira na zabranu rukovanja sa ženama strankinjama. Naime, Uzvišeni Allah u ovome ajetu nije rekao: “Ne činite nemoral”, već: “I ne približavajte se nemoralu…”, a dodir strankinje nedvojbeno je put ka nemoralu.

2. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “...i ruka čini nemoral, a njezin je nemoral dodir.” (Muslim, 16/176/2657.)

3. Buharija i Muslim zabilježili su da je Aiša, radijallahu anha, izjavila: “Allaha mi, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nikada nije dodirnuo strankinju.”

4. Makal b. Jasir prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Da ti probodu glavu željeznim šilom, bolje ti je nego da dotakneš strankinju.” (Et-Taberani, 20/211-212/486, a imam El-Hejsemi tvrdi da su prenosioci ovog predanja pouzdani. Vidjeti: El-Medžmea, 4/326. Šejh El-Albani ovo predanje smatra dobrim. Vidjeti: Es-Silsiletus-sahiha, 1/447/226)

5. Aklija bint Ubejd prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, jednom prilikom rekao: “Ja ne dotičem ruke strankinja.” (Taberani, u djelu El-Evsat, 6/293/6229, sa ispravnim lancem prenosilaca, tvrdi šejh Albani, u djelu Sahihul-džamia, 2/1205/7177). U drugom, također vjerodostojnom hadisu stoji: “Ja se ne rukujem sa ženama.” ( Vidjeti: Sahihul-džamia, 1/494/2513
Ibn Abdulberr u komentaru ove predaje kaže: “U ovome hadisu je dokaz da muškarac ne smije dotaći strankinju niti se sa njom rukovati.“ (Vidjeti: Et-Temhid, 12/243.)
Hafiz El-Iraki rekao je: “Ako se Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pored svoje čistote i nepogrešivosti u vjeri, nije rukovao sa ženama, drugi su preči da se ne rukuju.’’ (Vidjeti: Tarhut-tesrib, 7/43.)
Savremeni ekspert hadiskih znanosti šejh Nasiruddin el-Albani napominje: “Nema nijednog vjerodostojnog hadisa koji ukazuje da se Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ikada rukovao sa strankinjama.” (Vidjeti: Es-Silsiletus-sahiha, 2/65.)

Mišljenja islamskih učenjaka hanefijskog mezheba

1. Imam El-Serhasi (umro 490. god. po H.) kaže: "Nije mu halal (dozvoljeno) dodirivati njeno lice (tj. lice strankinje) niti njenu ruku (dlan)." (Vidjeti: El-Mebsut, 10/154.)

2. Imam Es-Semerkandi (umro 539. god. po H.) kaže: "Što se tiče dodira, to je haram, bez obzila bio popraćen požudom ili ne." (Vidjeti: Tuhfetul-fukaha, 3/333.)

3. Poznati hanefijski pravnik El-Kasani (umro 587. god. po H.) zapisao je: “Ni u kom slučaju nije dopušteno dodirnuti lice ili ruku strankinje.” (Vidjeti: Bedaius-sanaia, 4/297.)

4. Imam El-Merginani (umro 593. god. po H.) kaže: "Nije dopušteno dodirivati lice i šake strankinje, iako ne postojala opasnost od buđenja strasti." (Vidjeti: El-Hidaje, 4/368.)

5. Imam Ebul-Fadl el-Mevsili (umro 683. god. po H.) kaže: "Nije mu dozvoljeno da ih dodiruje (lice i šake strankinje) iako bio siguran da neće doći do buđenja strasti." (Vidjeti: El-Ihtijar, 4/417.)

6. Imam Fahruddin ez-Zejlei (umro 743. god. po H.) kaže: "Nije dopušteno dodirivati lice i šake strankinje, iako ne postojala opasnost od buđenja strasti." (Vidjeti: Tebjinul-hakaik, 6/40.)

7. Imam El-Haskefi (umro 1088. god. po H.) tvrdi: "Nije dozvoljeno (halal) dodirivati lice i šake strankinje, iako ne postojala bojazan od buđenja strasti." (Vidjeti: Ed-Durrul-muhtar, 6/367.)

8. Imam Ibn Abidin (umro 1252. god. po H.) kaže: "Kao što muškarcu nije dozvoljeno da dodiruje njeno lice i šake, iako bio siguran da neće doći do buđenja strasti." (Vidjeti: Hašijetu Ibni Abidin, 2/97.)
Štaviše, neki hanefijski autoriteti smatrali su da je rukovanje sa zimmijom (sljedbenik Knjige koji islamskoj državi plaća glavarinu) pokuđeno. (Vidjeti: Ed-Durrul-muhtar, 6/412). Šta onda reći za rukovanjem sa ženom strankinjom!!!
Mnogi hanefijski učenjaci napravili su razliku između starih i mladih žena, pa su dozvolili rukovanje sa starijim ženama koje muškarac ne bi nikada poželio, niti bi one poželjele muškarca. Međutim, ovaj uvjet nije osnovan ni Kur'anom, ni sunnetom, ni mišljenjem učenjakâ iz odabranih stoljeća. Potom, jedna te ista žena bit će iskušenje mnogim muškarcima a neće pojedincima! Muškarac zna da mu je određena žena iskušenje i da je probudila njegove strasti nakon što osjeti toplinu ili nježnost njene ruke, ne prije toga, pa kako onda ocijeniti da li je rukovanje u dotičnoj situaciji dozvoljeno ili zabranjeno?!!! Tako bi ovaj uvjet bio više teoretske nego praktične prirode.
Nema sumnje da je rukovanje sa mladom ženom veći grijeh nego rukovanje sa starijom osobom, ali u principu i jedan i drugi postupak su zabranjeni i podliježu hadisima koji nisu napravili razliku u tom pogledu, a Allah najbolje zna.
Učenjaci hanefijske pravne škole pozivaju se na postupak Ebu Bekra, radijallahu anhu, gdje navode da se ovaj ashab rukovao sa staricama. Također navode predaju u kojoj stoji da je Abdullah b. Ez-Zubejr unajmio staricu koja ga je njegovala, dodirivala i čistila njegovu kosu dok je bio bolestan. (Vidjeti: El-Ihtijar, 4/417, i Tebjinul-hakaik, 6/40)
Međutim, ove predaje koje se pripisuju Ebu Bekru i Ibnuz-Zubejru nisu zabilježene u zbirkama hadisa niti im je poznat lanac prenosilaca.
Najpoznatiji hadiski stručnjak hanefijske pravne škole hafiz Džemaluddin ez-Zejlei (umro 762. god. po H.) nakon što je citirao ove dvije predaje, rekao je: "Garib" (tj. nemaju lanca prenosilaca, niti se tim kontekstom prenose u hadiskim zbirkama). (Vidjeti: Nasbur-raje, 4/240.)
Imam hafiz Ibn Hadžer el-Askalani (umro 852. god. po H.) nakon što je citirao ove predaje od Ebu Bekra i Ibnuz-Zubejra, rekao je: "Nisam ih uspio pronaći (u hadiskim zbirkama)." (Vidjeti: Ed-Diraje, 2/225.)
Možemo kategorički tvrditi da predanje koje ne mogu pronaći hafiz Ez-Zejlei i Ibn Hadžer ne vrijedi ni spomena. Ova činjenica jasna je svakome ko iole poznaje stepen ovih učenjaka u velikoj hadiskoj plejadi.
Islamski učenjaci ostalih pravnih škola također zabranjuju rukovanje sa ženama strankinjama. Imam Ahmed upitan je o rukovanju sa strankinjama pa je to žestoko osudio, čak i rukovanje preko odjeće. (Vidjeti: El-Adabuš-šeraijje, 1/693.)

Kada tzv. "vehabije" dižu ruke u namazu, ili aminuju povišenim glasom, ili, ili... (dakle, kada čine ono što nije sunnet u hanefijskoj pravnoj školi), tada prave smutnju, nered, razdor i potiru mezheb. S druge strane, kada se izdaju fetve o dozvoli rukovanja sa ženama strankinjama (što je haram u hanefijskom mezhebu, bez ikakvih razilaženja), tada nije obaveza slijediti hanefijski (niti bilo koji drugi mezheb), već ono što odgovara čovjekovoj duši. Dakle, hanefijski mezheb nam služi kao podštapalica, a ne kao izvor našeg fikha. Pojedinci imaju pravo raditi suprotno hanefijskom mezhebu iako bila riječ o halalu i haramu, dok drugi nemaju pravo uraditi čak ni ono što oponira boljem i prečem po hanefijskom mezhebu!!! Zbog čega dupli aršini i nepravda prema ljudima? Zar samo zato što se njihov fizički izgled razlikuje od ''tradicionalnih'' muslimana?! Nijemi jezici kao da govore: Neka, tako im i treba, ko ih je tjerao da budu "vehabije".

jarane, musliman sam, i to ne samo deklarativni. izvrsavam sve svoje obaveze, kako licne tako i one zajednicke. klonim se svih zabrana. ne pijem, ne pusim, alkohol ni na pet metara od mene. ali sto ba se umarate sa ovim stvarima? zar nasa vjera nema ljepsih stvari da se o njima govori i diskutuje? sto niko ne postavi temu o pravima koje je zena dobila sa dolaskom islama, ali ne onim pravima koja se nama svidjaju, nego bas onim pravima koja im je sam Allah dzs dao a mi ih ne postujemo!? okani se ba price o kamenovanju, nerukovanju, okretanju glave od ljudi isl, jer ovakvom pricom izazivas komentare onih koji jedva cekaju da bilo sta ruzno o islamu kazu.
a ako je toliki grijeh RUKOVATI se sa zenom strankinjom, objasni nam sta onda bogati arapi rade sa svim onim pjevacicama, modelima itd. isti oni arapi koji su, npr, safetu kuduzovicu pojam vjere.

ummagumma
28.03.2011., 10:52
Pa dobro u ime Bozije ummagumma, o tvom predlogu se da diskutirati, a to vec i
danonocno cinite na pdf politika,
ali neces valjda reci da ovaj @dawin dopis ima ista zajednickog sa zdravim ljudskim umom.

Cijenjeni kolega,
Ja se sa Dawom ni po čemu ne slažem. Iako sam potpuno odgojen u duhu Islama, novi Muslimani i vehabiti nas nazivaju tradicionalistima, pa i munaficima, pripadnicima folklornog Islama itd.

Dakle, ne slažem se ni sa ovim ovdje šta piše, ali to nije dovoljno da mu ja začepim usta i tražim da prestane. Jednom sam to učinio, ni to sebi neću dozvoliti nikada više.

O "svemirskoj policiji", već i sam znaš šta mislim, kao i o jednosmjernim ulicama...

Tema: u Europi prihvatati običaje Srednjeg Istoka i promovirati način ophođenja i komuniciranja kakv je neprimjeren okruženju je jednako sunčanju na plaži u mjesecu decembru.

Ali, postoje razni pravci, pa čovjek ne može nametati ni ovo što sam ja rekao kao jedino ispravno....

ummagumma
28.03.2011., 10:54
Mojne Grunfa.

Ovo bjase sesta-sedma tema gdje nisi propustio pokazati emocije ka najpoznatijem pilotu sjeverne hemisfere? Inace, u zadnje vrijeme mi previse trosis tastaturu na ljude a sve manje i manje na postove. I to je grijeh :rolleyes:

Navika...

ummagumma
28.03.2011., 10:55
Covjek koji je okupio "intelektualnu" elitu oko sebe da bi iz posta u post i u svakoj temi pricali i podsjecali se o nekim proslim vremenima potkrepljujuci ogromnim brojem fotografija ljudskog bola i patnje tako cesto i uporno da se cak osjeti neki vid nostalgije zeli i ostalima nametnuti svoje smjernice . Ni to nije protiv pravila foruma ali jednako djeluje nezdravo kao i kamenovanje zene koja je nacinila blud (teske li rijeci) sa muskarcem van braka .

:loler:

sanjanka
28.03.2011., 11:19
jarane, musliman sam, i to ne samo deklarativni. izvrsavam sve svoje obaveze, kako licne tako i one zajednicke. klonim se svih zabrana. ne pijem, ne pusim, alkohol ni na pet metara od mene. ali sto ba se umarate sa ovim stvarima? zar nasa vjera nema ljepsih stvari da se o njima govori i diskutuje? sto niko ne postavi temu o pravima koje je zena dobila sa dolaskom islama, ali ne onim pravima koja se nama svidjaju, nego bas onim pravima koja im je sam Allah dzs dao a mi ih ne postujemo!? okani se ba price o kamenovanju, nerukovanju, okretanju glave od ljudi isl, jer ovakvom pricom izazivas komentare onih koji jedva cekaju da bilo sta ruzno o islamu kazu.
a ako je toliki grijeh RUKOVATI se sa zenom strankinjom, objasni nam sta onda bogati arapi rade sa svim onim pjevacicama, modelima itd. isti oni arapi koji su, npr, safetu kuduzovicu pojam vjere.


Skidam kapu
http://www.dnevniavaz.ba/forum/%3Ca%20href=http://yoursmiles.org/t-rulez.php?page=%20target=_blank%3E[img]http://yoursmiles.org/tsmile/rulez/t2019.gifhttp://yoursmiles.org/tsmile/rulez/t2019.gif (http://yoursmiles.org/t-rulez.php?page=)

Osman
28.03.2011., 23:16
Došao Britanac kod šejha i upitao ga: "Zašto u Islamu ženama nije dozvoljeno da ...se rukuju sa muškarcem?"
Šejh je rekao: "Da li se ti možeš rukovati sa kraljicom Elizabetom?"
Britanac je odgovorio: "Naravno da ne, postoje samo određene osobe koje se mogu rukovati sa kraljicom Elizabetom".
Šejh je odgovorio sa osmjehom na licu: "Naše žene su kraljice, a kraljice se ne rukuju sa strancima." :)

Dugo već ne čuh ništa gluplje. Koji si ti demagog. Zar misliš da smo mi papci? Zašto misliš da neznamo kako tvoja sorta postupa sa ženama? Za vas su žene otprilike na stadiju domaće životinje. Vi ih uzgajate u vašim kućama. Takvi kao ti su sramota za muslimane i ljudski rod uopće.

www.bh-dawa.com
30.03.2011., 13:30
Dugo već ne čuh ništa gluplje. Koji si ti demagog. Zar misliš da smo mi papci? Zašto misliš da neznamo kako tvoja sorta postupa sa ženama? Za vas su žene otprilike na stadiju domaće životinje. Vi ih uzgajate u vašim kućama. Takvi kao ti su sramota za muslimane i ljudski rod uopće.

Nisam ovdje došao da bih vrijeđao bilo koga prema tome ni tebe niti tvoju sortu,kako sam kažeš.U ovoj temi je bilo govora o šeri'atsko pravnim propisima vezano za rukovanje žene sa muškarcem koji joj nije mahrem.Pardon,pa vas većina vjerovatno i ne zna šta je to mahrem.O vašoj gluposti i neznanju vezanom za osnovne islamske propise dovoljno govore komentari pojedinaca.Ja ovdje govorim:"rekao Allah,rekao Poslanik a vi se izrugujete tome".Dakle nije stvar u tome šta bi ko htio od toga već šta je muslimanima naređeno da urade po određenom pitanju.Nažalost,bojim se da će ova informacija teško doprijeti do pojedinih mozgova.Samo nastavite sa svojim izrugivanjem,ja sam ubijeđen da bi mogao doći dan kada će situacija biti obrnuta za one koji se ne pokaju.

www.bh-dawa.com
30.03.2011., 13:45
jarane, musliman sam, i to ne samo deklarativni. izvrsavam sve svoje obaveze, kako licne tako i one zajednicke. klonim se svih zabrana. ne pijem, ne pusim, alkohol ni na pet metara od mene. ali sto ba se umarate sa ovim stvarima? zar nasa vjera nema ljepsih stvari da se o njima govori i diskutuje? sto niko ne postavi temu o pravima koje je zena dobila sa dolaskom islama, ali ne onim pravima koja se nama svidjaju, nego bas onim pravima koja im je sam Allah dzs dao a mi ih ne postujemo!? okani se ba price o kamenovanju, nerukovanju, okretanju glave od ljudi isl, jer ovakvom pricom izazivas komentare onih koji jedva cekaju da bilo sta ruzno o islamu kazu.
a ako je toliki grijeh RUKOVATI se sa zenom strankinjom, objasni nam sta onda bogati arapi rade sa svim onim pjevacicama, modelima itd. isti oni arapi koji su, npr, safetu kuduzovicu pojam vjere.
Kao prvo ne potvaraj Safeta Kuduzovića jer čovjeka sigurno ne poznaješ dovoljno,njemu su uzor Allahov Poslanik s.a.v.s. i prve odabrane generacije ashaba a ne tamo neki pokvareni arapi koje navodiš.Ako je neko arap nemora da znači da je istovremeno dobar musliman.Uostalom kao musliman koji pri sebi ima gore navedene kvalitete bi trebao znati koliki je grijeh ogovarati ljude,pogotovo učene.Što se tiče prijedloga o postavljanju teme pa eto postavi je ti pa ćeš vidjeti kakvih će sve komentara biti.Allah ti dao svako dobro...

sanjanka
30.03.2011., 13:51
Dobro, i dođeš i otvoriš temu, neko odgovori i na kraju s ovim svojim predzadnjim postom izvrijeđaš nas grupno. Koliko je to lijepo?

I da ne spominjem to, što meni ni na jedan komentar nisi odgovorio, je li to što sam žensko ili možda zato što (po tvom mišljenju) nemam pojma pa nećeš da odgovaraš?

Kako god bilo....stvarno lijepo od tebe

almond eyes
30.03.2011., 14:59
Dobro, i dođeš i otvoriš temu, neko odgovori i na kraju s ovim svojim predzadnjim postom izvrijeđaš nas grupno. Koliko je to lijepo?

I da ne spominjem to, što meni ni na jedan komentar nisi odgovorio, je li to što sam žensko ili možda zato što (po tvom mišljenju) nemam pojma pa nećeš da odgovaraš?

Kako god bilo....stvarno lijepo od tebe
Ne trudi se:)
Ne raspravlja sa strankinjama.
Samo mi nije jasno kako moze u isto vrijeme pisati na forumu,a ne udostojiti se odgovoriti nijednoj ucesnici foruma:sakomuglavu:
Zasto onda ovdje pise,ja bih u njegovo vjerovanje jos uvela zabranu forumanja;)

fare123
30.03.2011., 15:51
www.bh-dawa.com (http://www.bh-dawa.com)
Ti kad bi dobio po marku za svaku glupost koju napises bio bi milioner

grunf
30.03.2011., 16:43
Meni ni na jedan komentar nisi odgovorio, je li to što sam žensko ili...
Nije tacno klempava zavodnice sa Dobrinje.:sakomuglavu:

Sa gospodjom Vjekoslavom (to je ona sto pise k’o dizdar ili Lord Byron) se redovno dopisuje, a nedavno su sklopili pakt o nenapadanju.

www.bh-dawa.com
30.03.2011., 16:50
Dugo već ne čuh ništa gluplje. Koji si ti demagog. Zar misliš da smo mi papci? Zašto misliš da neznamo kako tvoja sorta postupa sa ženama? Za vas su žene otprilike na stadiju domaće životinje. Vi ih uzgajate u vašim kućama. Takvi kao ti su sramota za muslimane i ljudski rod uopće.

Da mi je samo znati na osnovu čega tolike uvrede od strane jednog muslimana prema drugom!?

www.bh-dawa.com
30.03.2011., 18:06
Nije tacno klempava zavodnice sa Dobrinje.:sakomuglavu:

Sa gospodjom Vjekoslavom (to je ona sto pise k’o dizdar ili Lord Byron) se redovno dopisuje, a nedavno su sklopili pakt o nenapadanju.
Grunfe,kad već lažeš gledaj da to nečim i dokažeš.Sa tuđim ženama ne raspravljam iz prostog razloga jer smatram da to nije dozvoljeno osim kada to nužda zahtijeva a čatanje po raznoraznim forumima to sigurno nije.Sviđalo se kome ili ne,kod mene je tako.

almond eyes
30.03.2011., 18:58
Grunfe,kad već lažeš gledaj da to nečim i dokažeš.Sa tuđim ženama ne raspravljam iz prostog razloga jer smatram da to nije dozvoljeno osim kada to nužda zahtijeva a čatanje po raznoraznim forumima to sigurno nije.Sviđalo se kome ili ne,kod mene je tako.

Meni se ne svidja,jer si na visespolnom forumu:)
Tema i rasprava izgledaju smijesno kad odgovoris samo podobnim,po tvom sudu.
Usput,kako tacno znas ko je musko,a ko zensko:sakomuglavu:

akbar
30.03.2011., 19:03
Nisam ovdje došao da bih vrijeđao bilo koga prema tome ni tebe niti tvoju sortu,kako sam kažeš.U ovoj temi je bilo govora o šeri'atsko pravnim propisima vezano za rukovanje žene sa muškarcem koji joj nije mahrem.Pardon,pa vas većina vjerovatno i ne zna šta je to mahrem.O vašoj gluposti i neznanju vezanom za osnovne islamske propise dovoljno govore komentari pojedinaca.Ja ovdje govorim:"rekao Allah,rekao Poslanik a vi se izrugujete tome".Dakle nije stvar u tome šta bi ko htio od toga već šta je muslimanima naređeno da urade po određenom pitanju.Nažalost,bojim se da će ova informacija teško doprijeti do pojedinih mozgova.Samo nastavite sa svojim izrugivanjem,ja sam ubijeđen da bi mogao doći dan kada će situacija biti obrnuta za one koji se ne pokaju.

Da li je ovo prijetnja neka?

Niko se ne izruguje rijecima koje stavis ili ne stavis pod znake navoda, ovdje te samo pitamo za tvoje misljenje, ti ga do sada ne rece cini mi se. znas cesto da uvrijedis, ili da zaprijetis ali ovdje to ne prolazi, to mozda prodje u nekoj grupi kojoj drzis predavanje, ovi ovdje tesko da se daju zaplasiti :).misle svojom glavom.

Sta je bila poenta ove tvoje teme?? ili teme postavis da bi ispunio neku dnevnu normu, jer vjerovatno je imas, a ne znas koliko te i ko kontrolise??:-?

I de ziv bio odgovori ovim djevojkama/zenama, dokazi nam da ipak smijes.

akbar
30.03.2011., 19:06
Meni se ne svidja,jer si na visespolnom forumu:)
Tema i rasprava izgledaju smijesno kad odgovoris samo podobnim,po tvom sudu.
Usput,kako tacno znas ko je musko,a ko zensko:sakomuglavu:

Ma nisam mu ni ja po volji pa mi je odgovori cak nekoliko puta, jest da je bilo i uvreda ali to nije grijeh, grijeh je ako se komunicira (cak i ovako virtualno)sa tudjim zenama.

www.bh-dawa.com
30.03.2011., 20:01
Da li je ovo prijetnja neka?

Niko se ne izruguje rijecima koje stavis ili ne stavis pod znake navoda, ovdje te samo pitamo za tvoje misljenje, ti ga do sada ne rece cini mi se. znas cesto da uvrijedis, ili da zaprijetis ali ovdje to ne prolazi, to mozda prodje u nekoj grupi kojoj drzis predavanje, ovi ovdje tesko da se daju zaplasiti :).misle svojom glavom.

Sta je bila poenta ove tvoje teme?? ili teme postavis da bi ispunio neku dnevnu normu, jer vjerovatno je imas, a ne znas koliko te i ko kontrolise??:-?

I de ziv bio odgovori ovim djevojkama/zenama, dokazi nam da ipak smijes.

AT_Tawba(Pokajanje)-79. One koji vjernike ogovaraju zato što zekat daju, a rugaju se i onima koji ih s mukom daju – Allah će kazniti za izrugivanje njihovo, i njih čeka patnja nesnosna.

akbar
30.03.2011., 21:07
AT_Tawba(Pokajanje)-79. One koji vjernike ogovaraju zato što zekat daju, a rugaju se i onima koji ih s mukom daju – Allah će kazniti za izrugivanje njihovo, i njih čeka patnja nesnosna.

:-? e jesam stvarno mahalusa, cijeli dan ogovaram.

Jel`ti tako cijeli dan pises citate kada te nesto pitaju ili kada ne znas odgovor dati.

www.bh-dawa.com
30.03.2011., 22:35
:-? e jesam stvarno mahalusa, cijeli dan ogovaram.

Jel`ti tako cijeli dan pises citate kada te nesto pitaju ili kada ne znas odgovor dati.

Uzroci ogovaranja su mnogi, a neki od njih su:

1. Ljutnja i srdžba. Kada se u čovjeku rasplamsa ljutnja, nastoji da spominje sve negativnosti onoga ko ga je naljutio. Srdžba može prerasti u teški oblik mržnje. Tako srdžba i mržnja čovjeka mogu poticati na ogovaranje, a protiv toga se treba boriti. Stoga se trudi da se ne ljutiš i da ne mrziš. Allaha molimo da nam u tome pomogne, a On je najbolji pomagač.

2. Dodvoravanje društvu i saglasnost sa vršnjacima, zbog bojazni da će ga odbaciti ako osudi njihovo ogovaranje i smatrati ga nepoželjnim. Tako on sluša njihova ogovaranja i sam u njima učestvuje, ne bi li bio prihvatljiv, a to je prvi znak slabosti njegove vjere. Musliman drugog muslimana mora braniti i njegov ugled štititi, umjesto da njegovu čast ruši, a za to je zagarantirana velika nagrada. Poslanik, s.a.v.s. , kaže: "Koji god musliman drugog muslimana ostavi bez podrške u situaciji kada se narušava njegova čast i skrnavi njegova svetinja, Allah će ga ostaviti na cjedilu u situaciji kada mu je potrebna Njegova pomoć. A koji god čovjek pomogne muslimana u situaciji kada se narušava njegova čast i skrnavi njegova svetinja, Allah će ga pomoći u situaciji kada mu je potrebna Njegova pomoć.'' ( Hadis bilježi Ebu Davud, a Albani ga svrstava u sahih hadise.) Imajte ovaj hadis uvijek na umu kada se nađete u društvu u kome se kalja ugled drugog muslimana, i tražite da vam Allah u tome pomogne.

3. Samoodbrana ili samoopravdanje, tj. kada je čovjek za nešto optužen i želi da se oslobodi krivice i onoga ko je to učinio spominje po zlu, a njegovo pravo bilo je samo da sebe opravdava i da ne spominje onoga ko je to učinio po zlu. Njegova je obaveza da to prešuti i u tome je svako dobro.

4. Izvještačenost i nadmetanje. To je situacija kada sebe uzdiže tako što će druge omalovažiti, kao da kaže: Taj i taj je neznalica, slabo shvata i slabo govori, nastojeći da time sebi pripiše vrijednost kako bi nadmašio svoje vršnjake.
5. Zavidnost; ima ljudi koji ne podnose da se neko drugi pred njima hvali, i kada ljudi nekoga zavole i počnu ga hvaliti, on počne priželjkivati da blagodat zbog koje ga hvale pri njemu nestane. Pošto u tome ne uspijeva, on pribjegava kritici i spominjanju te osobe pred drugima po nečemu ružnom kako bi umanjio njen ugled kod njih. To je prava zavidnost. Allaha molimo da nas sačuva od zavisti koja dobra djela uništava kao što vatra uništava drva.

6. Igra, šala, zabava i traćenje vremena u smijehu. Iznose se tuđi nedostaci kako bi se prisutni nasmijali. Ljudi to čine zato što nisu svjesni kako je to velik grijeh.

7. Ismijavanje i ponižavanje drugog čovjeka u njegovom prisustvu. Razlog za takvo ponašanje je oholost i ubjeđenje da je osoba s kojom se ismijava manje vrijedna.

Brate u vjeri, kada pomisliš nešto loše o drugom muslimanu, znaj da je to vesvesa koju ti donosi šejtan. U to nipošto ne vjeruj, jer šejtan je najveći grješnik. Uzvišeni Allah je rekao:

''O vjernici, ako vam nekakav nepošten čovjek donese kakvu vijest, dobro je provjerite, da u neznanju nekome zlo ne učinite, pa da se zbog onoga što ste učinili pokajete.'' (El-Hudžurat, 6.)
Šejtanu ne smiješ nikada vjerovati. Ako ti neka pouzdana osoba govori ružno o bratu muslimanu, njoj nemoj ni vjerovati, a ni to što ona govori poricati, kako ne bi ružno postupio prema jednom od njih dvojice. I ma šta ti ružno palo na pamet o drugoj osobi, ti to ne iznosi, nego joj još više čini dobro i iskazuj počast, jer to šejtana čini nesretnim i udaljava ga od tebe. Ne dopusti da te šejtan zavara i navede da ogovaraš braću i sestre po vjeri. I ma koliko mahana kod drugoga znao i bio siguran u njihovo postojanje, ti ga samo nasamo posavjetuj. Nemoj da ti je drago što si saznao za njegove mahane, a kada ga budeš savjetovao, čini to na blag i mudar način.

Allahu, blagoslovi Svoga roba i vjerovjesnika Muhammeda, s.a.v.s. ,njegovu porodicu i sve njegove ashabe!

akbar
30.03.2011., 22:55
A da li moze da ti ovo predavanje i citiranje malo skratis, i SVOJIM rijecima mi odgovoris na neka pitanja, ali bez da vrijedjas.da ne trosimo vrijeme, ti si mozd apalcen po satu ili po slovu, ja ovdje u slobodno vrijeme,
pa mi svaka sekunda draga.;)

sta mi zelis reci?, pojasni ako moze nemoj me tjerati da se grijesim i da sam tumacim sta mi hoces reci i sta mi zelis :D.

Ovako kada mi pises licis mi na one koji mi pokusavali da razvuku pamet, pa nisu, a imam ja strpljenja mogu ja sa tobom "diskutovati" koliko god ti citata imas.

grunf
31.03.2011., 02:10
A da li moze da ti ovo predavanje i citiranje malo skratis, i SVOJIM rijecima mi odgovoris na neka pitanja

Pozdravljem sve one koji znaju da pisu. Sa zaljenjem objavljujem listu forumasa koji nisu u stanju sastaviti prostu recenicu, bez pomoci sa strane.

Listu cu procitati po abecednom redu...Bh-dawa, to je sve.


Ragib Cena:A ja Grunfe, a ja, sta je sa mnom?

Grunf:..plus Ragib Cena. :sakomuglavu:

cheguevara
31.03.2011., 02:54
Šteta stvarno!

A Dawa na avataru djeluje tako produhovljeno i autoritativno.
Kako se čovjek prevari u čovjeku... Ali, meni ga je žao, jer, ako se ne radi o internetskom, forumskom misionarenju, onda je njegov život i uz tolike količine vjerske izobrazbe ili pročitane literature, jednostavno siromašan.

Kolega @akbar je primijetio da @dawa nerado (ili nikako ne) odgovara ženama, pa se pitam da možda nije pronašao uporište ili tumačenje po kome muškarac (u ovom slučaju vjeroučitelj) nije obavezan komunicirati sa ženama, osim u slučajevima kada je to u svetoj knjzi precizno određeno.

I u jednom, i u drugom slučaju (misionarenje ili ignorancija žene), uzimam sebi za pravo da ga sa prezrenjem izbrišem iz kruga osoba sa kojima, makar virtuelno, imam kontakt.

Otišao.

akbar
31.03.2011., 08:40
Šteta stvarno!

A Dawa na avataru djeluje tako produhovljeno i autoritativno.
Kako se čovjek prevari u čovjeku... Ali, meni ga je žao, jer, ako se ne radi o internetskom, forumskom misionarenju, onda je njegov život i uz tolike količine vjerske izobrazbe ili pročitane literature, jednostavno siromašan.

Kolega @akbar je primijetio da @dawa nerado (ili nikako ne) odgovara ženama, pa se pitam da možda nije pronašao uporište ili tumačenje po kome muškarac (u ovom slučaju vjeroučitelj) nije obavezan komunicirati sa ženama, osim u slučajevima kada je to u svetoj knjzi precizno određeno.

I u jednom, i u drugom slučaju (misionarenje ili ignorancija žene), uzimam sebi za pravo da ga sa prezrenjem izbrišem iz kruga osoba sa kojima, makar virtuelno, imam kontakt.

Otišao.

Slazem se treba kontakte svesti na najmanju mogucu mjeru ili ih skroz prekinuti sa svima onima koji nam na bilo koji nacin ne odgovaraju, ali u ovom slucaju ja ne mogu da prestanem , jer ako bih prestao dawa bi mogao pomisliti da smo svi mi njegovi ucenici, da nas njegovi citati i njegov povremeni odgovor(najcesce uvrede ) odusevljavaju, a nije tako .
dawa ne komunicira sa zenama ovako virtualno, i to mogu da razumijem, mozda imao neka negativna iskustva, ili njegova vjera mu to zabranjuje, ali ne razumijem kako mu ta ista vjera odobrava da ih kamenuje.
ja jos uvijek cekam odgovore na mnoga pitanja koja mu postavih, ne mogu prekinuti komunikaciju dok na njih odgovor ne dobijem, ili bar dok ne dobijem odgovor kako se desilo da je moje pisanje stavio pod svoje ime na onoj drugoj temi?predpostavljam greska, ali greska se treba ispraviti.
:)

viper77
31.03.2011., 09:36
Sa tuđim ženama ne raspravljam iz prostog razloga jer smatram da to nije dozvoljeno osim kada to nužda zahtijeva a čatanje po raznoraznim forumima to sigurno nije.Sviđalo se kome ili ne,kod mene je tako.

A sh'aa je sa tudjim muzevima?

Odakle ti znas da su one uopste necije zene?

chocka
31.03.2011., 10:55
Kao prvo ne potvaraj Safeta Kuduzovića jer čovjeka sigurno ne poznaješ dovoljno,njemu su uzor Allahov Poslanik s.a.v.s. i prve odabrane generacije ashaba a ne tamo neki pokvareni arapi koje navodiš.Ako je neko arap nemora da znači da je istovremeno dobar musliman.Uostalom kao musliman koji pri sebi ima gore navedene kvalitete bi trebao znati koliki je grijeh ogovarati ljude,pogotovo učene.Što se tiče prijedloga o postavljanju teme pa eto postavi je ti pa ćeš vidjeti kakvih će sve komentara biti.Allah ti dao svako dobro...

e bas tako. ne mora svako sa muslimanskim imenom, arap ili nearap, biti istinski musliman. pogotovo iz razloga sto i Poslanik covjekovo vjerovanje stavlja u odnos izmedju covjeka i njegova Gospodara, odnosno u ravan necega o cemu ne treba raspravljati. (hadis: ako vidite covjeka da ulazi u dzamiju recite za njega da je musliman, ne mu'min...). isto tako, moze li se uistinu smatrati da je neko, ko praktikuje vjeru u svakom njenom dijelu i smatra sebe uzoritim vjernikom (insAllah), pocinio haram djelo koje ce mu biti zalog dzehennema ako je se rukovao sa zenom kojoj on nije mahrem? zar covjek se ne moze pozdraviti, sresti ili rukovati sa zenom a da to nije ispunjeno "nekakvim sexualnim aluzijama"? ili mozda ti imas problem da posmatras zene drugacije osim kao "stoku" (da mi halale sve zene) za sirenje prezimenai porodice? jel se u nepozdravljanje i nerukovanje ubrajaju sve zene, cak i nase nane i nene koje su odgajane u duhu islama a nikada nisu ustuknule da se rukuju sa muskarcom jer to ne smatraju "smrtnim grijehom"? i na kraju, kao zakljucak, zar nije zadatak nas muslimana da prikazujemo islam u lijepom svjetlu? zar nam u Kur'anu Allah džš nije kazao "ti sa SVAKIM lijepo postupaj i trazi da dobra djela cine, a neznalica se kloni" (sura el 'araf 199)? je li prikazivanje islama u lijepom svjetlu slucaj kad ti zena, strankinja pruzi ruku da se rukuje a ti joj kazes:" jok ba, ja se ne rukujem sa zenama"? sta mislis ta ce ta zena da pomisli o tebi i islamu? eto kamaru pitanja, a ti odaberi makar jedno, i konkretno odgovori.
sto se tice mog "potvaranja" prof. safeta kuduzovica za nesto, daleko bilo. ti mene potvaras da sam kazao nesto sto nisam. ali simptomaticno je sto npr, prof. safeta kuduzovica poznaju mnogi prije njegovog odlaska na studije kod brace arapa, i ono sto je uocljivo jeste velika razlika u njegovim stavovima prije i kasnije. i to nije slucaj samo sa prof. kuduzovicem, nego sa velikom vecinom nasih ljudi koji se skoluju dole, a i sa povelikim brojem onih koji prihvataju te njihove promijenjene stavove.

www.bh-dawa.com
31.03.2011., 12:55
e bas tako. ne mora svako sa muslimanskim imenom, arap ili nearap, biti istinski musliman. pogotovo iz razloga sto i Poslanik covjekovo vjerovanje stavlja u odnos izmedju covjeka i njegova Gospodara, odnosno u ravan necega o cemu ne treba raspravljati. (hadis: ako vidite covjeka da ulazi u dzamiju recite za njega da je musliman, ne mu'min...). isto tako, moze li se uistinu smatrati da je neko, ko praktikuje vjeru u svakom njenom dijelu i smatra sebe uzoritim vjernikom (insAllah), pocinio haram djelo koje ce mu biti zalog dzehennema ako je se rukovao sa zenom kojoj on nije mahrem? zar covjek se ne moze pozdraviti, sresti ili rukovati sa zenom a da to nije ispunjeno "nekakvim sexualnim aluzijama"? ili mozda ti imas problem da posmatras zene drugacije osim kao "stoku" (da mi halale sve zene) za sirenje prezimenai porodice? jel se u nepozdravljanje i nerukovanje ubrajaju sve zene, cak i nase nane i nene koje su odgajane u duhu islama a nikada nisu ustuknule da se rukuju sa muskarcom jer to ne smatraju "smrtnim grijehom"? i na kraju, kao zakljucak, zar nije zadatak nas muslimana da prikazujemo islam u lijepom svjetlu? zar nam u Kur'anu Allah džš nije kazao "ti sa SVAKIM lijepo postupaj i trazi da dobra djela cine, a neznalica se kloni" (sura el 'araf 199)? je li prikazivanje islama u lijepom svjetlu slucaj kad ti zena, strankinja pruzi ruku da se rukuje a ti joj kazes:" jok ba, ja se ne rukujem sa zenama"? sta mislis ta ce ta zena da pomisli o tebi i islamu? eto kamaru pitanja, a ti odaberi makar jedno, i konkretno odgovori.
sto se tice mog "potvaranja" prof. safeta kuduzovica za nesto, daleko bilo. ti mene potvaras da sam kazao nesto sto nisam. ali simptomaticno je sto npr, prof. safeta kuduzovica poznaju mnogi prije njegovog odlaska na studije kod brace arapa, i ono sto je uocljivo jeste velika razlika u njegovim stavovima prije i kasnije. i to nije slucaj samo sa prof. kuduzovicem, nego sa velikom vecinom nasih ljudi koji se skoluju dole, a i sa povelikim brojem onih koji prihvataju te njihove promijenjene stavove.

"Ti sa SVAKIM lijepo postupaj i trazi da se dobra djela cine, a neznalica se kloni" (sura el 'araf 199).Ovaj ajet govori upravo ono što karakteriše one koji ne razumiju većinu Allahovih propisa.U naslovu teme lijepo piše:"Pogled hanefijske pravne škole na rukovanje sa ženom strankinjom" što je nakon toga podastrijeto sa masom dokaza iz Kur'ana,sunneta i govora učenjaka i onda se nakon toga nađe neki pametnjaković da to demantuje svojim mišljenjem.Za one koji razumiju bar nešto od Allahove vjere treba da bude jasno kada se iznese neki šeri'atsko-pravni argument da se na njega može odgovoriti sa boljim ili sličnim.U suprotnom je bolje i preče da se ništa i ne govori.

akbar
31.03.2011., 13:10
"Ti sa SVAKIM lijepo postupaj i trazi da se dobra djela cine, a neznalica se kloni" (sura el 'araf 199).Ovaj ajet govori upravo ono što karakteriše one koji ne razumiju većinu Allahovih propisa.U naslovu teme lijepo piše:"Pogled hanefijske pravne škole na rukovanje sa ženom strankinjom" što je nakon toga podastrijeto sa masom dokaza iz Kur'ana,sunneta i govora učenjaka i onda se nakon toga nađe neki pametnjaković da to demantuje svojim mišljenjem.Za one koji razumiju bar nešto od Allahove vjere treba da bude jasno kada se iznese neki šeri'atsko-pravni argument da se na njega može odgovoriti sa boljim ili sličnim.U suprotnom je bolje i preče da se ništa i ne govori.

A na osnovu cega ti mozes tvrditi da nasi odgovori nisu bolji ili slicni? Ko to ocijenjuje?

i de ziv bio ispravi ono editovanje od juce na onoj drugoj temi, ne mogu da gledam moje rijeci ispod tvoga imena:D a moje rijeci su po tebi svakako grijeh pa ne bih da ti ispastas moje grijehove, nije posteno.

www.bh-dawa.com
31.03.2011., 13:16
Šteta stvarno!

A Dawa na avataru djeluje tako produhovljeno i autoritativno.
Kako se čovjek prevari u čovjeku... Ali, meni ga je žao, jer, ako se ne radi o internetskom, forumskom misionarenju, onda je njegov život i uz tolike količine vjerske izobrazbe ili pročitane literature, jednostavno siromašan.

Kolega @akbar je primijetio da @dawa nerado (ili nikako ne) odgovara ženama, pa se pitam da možda nije pronašao uporište ili tumačenje po kome muškarac (u ovom slučaju vjeroučitelj) nije obavezan komunicirati sa ženama, osim u slučajevima kada je to u svetoj knjzi precizno određeno.

I u jednom, i u drugom slučaju (misionarenje ili ignorancija žene), uzimam sebi za pravo da ga sa prezrenjem izbrišem iz kruga osoba sa kojima, makar virtuelno, imam kontakt.

Otišao.

E baš mi je žao što me takvi kao ti ignorišu,što bi rek'o naš prosječni bošnjak:"JAZUK"!

chocka
31.03.2011., 14:11
"Ti sa SVAKIM lijepo postupaj i trazi da se dobra djela cine, a neznalica se kloni" (sura el 'araf 199).Ovaj ajet govori upravo ono što karakteriše one koji ne razumiju većinu Allahovih propisa.U naslovu teme lijepo piše:"Pogled hanefijske pravne škole na rukovanje sa ženom strankinjom" što je nakon toga podastrijeto sa masom dokaza iz Kur'ana,sunneta i govora učenjaka i onda se nakon toga nađe neki pametnjaković da to demantuje svojim mišljenjem.Za one koji razumiju bar nešto od Allahove vjere treba da bude jasno kada se iznese neki šeri'atsko-pravni argument da se na njega može odgovoriti sa boljim ili sličnim.U suprotnom je bolje i preče da se ništa i ne govori.

razumijem ja i temu i tvoje nastojanje da pokazes svoje znanje. ja na drugoj strani hocu tebi da kazem, i dokazem, da muslimani, kako bosanski tako i muslimani cijelog svijeta, imaju daleko precih stvari da misle, i da rade na njima, nego sto je to pitanje rukovanja muskarca i zene. da si naslovio temu vanbracni sexualni odnosi, istospolne bracne zajednice, nemar prema socijalno ugrozenim muslimanima od strane imucnih muslimana, medjusobno ubijanje muslimana, sunecenje zenske djece od strane "muslimana"! onda bih zdusno podrzao tvoju raspravu. ali sa ovom temom nemam pojma sta zelis da postignes.

cheguevara
31.03.2011., 14:20
E baš mi je žao što me takvi kao ti ignorišu,što bi rek'o naš prosječni bošnjak:"JAZUK"!

Eto odgovora kakvog sam mogao očekivati.

Slažem se da jazuka nema i kao što kaže jedan poznati komičar,
- Ne znam zašto je to dobro, ali ne škodi... a čim ne škodi, znači da koristi...

Haj' uzdravlje! I samo sredinom, da te šta ne udari.

http://autoskola-formula.hr/images/uploads/B50_smjer.jpg

sanjanka
31.03.2011., 16:28
Grunfe,kad već lažeš gledaj da to nečim i dokažeš.Sa tuđim ženama ne raspravljam iz prostog razloga jer smatram da to nije dozvoljeno osim kada to nužda zahtijeva a čatanje po raznoraznim forumima to sigurno nije.Sviđalo se kome ili ne,kod mene je tako.


A zašto onda čitaš forum koji "tuđe" žene uređuju, na kojem "tuđe" žene pišu, i postavljaju teme?
Logika ti nije jača strana, ali s tobom se kao i što sam očekivala, ne može ući u bilo kakvu normalnu i konstruktivnu raspravu.
Ovdje je bilo jako lijepih tema postavljenih od strane pravih vjernika koji su imali i živaca i vremena da odgovore lijepo, bez vrijeđanja nama kako nas to zoveš "nevjernicima".
Ali, očito je da tvoje i moje viđenje Islama nije isto i hvala Bogu što je tako.

www.bh-dawa.com
02.04.2011., 12:28
[I]Dokazi o zabrani rukovanja sa strankinjom

1 . Uzvišeni Allah kaže: “I ne približavajte se nemoralu…” (Prijevod značenja El-Isra, 32.) Citirani ajet aludira na zabranu rukovanja sa ženama strankinjama. Naime, Uzvišeni Allah u ovome ajetu nije rekao: “Ne činite nemoral”, već: “I ne približavajte se nemoralu…”, a dodir strankinje nedvojbeno je put ka nemoralu.

2. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “...i ruka čini nemoral, a njezin je nemoral dodir.” (Muslim, 16/176/2657.)

3. Buharija i Muslim zabilježili su da je Aiša, radijallahu anha, izjavila: “Allaha mi, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nikada nije dodirnuo strankinju.”

4. Makal b. Jasir prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Da ti probodu glavu željeznim šilom, bolje ti je nego da dotakneš strankinju.” (Et-Taberani, 20/211-212/486, a imam El-Hejsemi tvrdi da su prenosioci ovog predanja pouzdani. Vidjeti: El-Medžmea, 4/326. Šejh El-Albani ovo predanje smatra dobrim. Vidjeti: Es-Silsiletus-sahiha, 1/447/226)

5. Aklija bint Ubejd prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, jednom prilikom rekao: “Ja ne dotičem ruke strankinja.” (Taberani, u djelu El-Evsat, 6/293/6229, sa ispravnim lancem prenosilaca, tvrdi šejh Albani, u djelu Sahihul-džamia, 2/1205/7177). U drugom, također vjerodostojnom hadisu stoji: “Ja se ne rukujem sa ženama.” ( Vidjeti: Sahihul-džamia, 1/494/2513
Ibn Abdulberr u komentaru ove predaje kaže: “U ovome hadisu je dokaz da muškarac ne smije dotaći strankinju niti se sa njom rukovati.“ (Vidjeti: Et-Temhid, 12/243.)
Hafiz El-Iraki rekao je: “Ako se Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pored svoje čistote i nepogrešivosti u vjeri, nije rukovao sa ženama, drugi su preči da se ne rukuju.’’ (Vidjeti: Tarhut-tesrib, 7/43.)
Savremeni ekspert hadiskih znanosti šejh Nasiruddin el-Albani napominje: “Nema nijednog vjerodostojnog hadisa koji ukazuje da se Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ikada rukovao sa strankinjama.” (Vidjeti: Es-Silsiletus-sahiha, 2/65.)

Mišljenja islamskih učenjaka hanefijskog mezheba

1. Imam El-Serhasi (umro 490. god. po H.) kaže: "Nije mu halal (dozvoljeno) dodirivati njeno lice (tj. lice strankinje) niti njenu ruku (dlan)." (Vidjeti: El-Mebsut, 10/154.)

2. Imam Es-Semerkandi (umro 539. god. po H.) kaže: "Što se tiče dodira, to je haram, bez obzila bio popraćen požudom ili ne." (Vidjeti: Tuhfetul-fukaha, 3/333.)

3. Poznati hanefijski pravnik El-Kasani (umro 587. god. po H.) zapisao je: “Ni u kom slučaju nije dopušteno dodirnuti lice ili ruku strankinje.” (Vidjeti: Bedaius-sanaia, 4/297.)

4. Imam El-Merginani (umro 593. god. po H.) kaže: "Nije dopušteno dodirivati lice i šake strankinje, iako ne postojala opasnost od buđenja strasti." (Vidjeti: El-Hidaje, 4/368.)

5. Imam Ebul-Fadl el-Mevsili (umro 683. god. po H.) kaže: "Nije mu dozvoljeno da ih dodiruje (lice i šake strankinje) iako bio siguran da neće doći do buđenja strasti." (Vidjeti: El-Ihtijar, 4/417.)

6. Imam Fahruddin ez-Zejlei (umro 743. god. po H.) kaže: "Nije dopušteno dodirivati lice i šake strankinje, iako ne postojala opasnost od buđenja strasti." (Vidjeti: Tebjinul-hakaik, 6/40.)

7. Imam El-Haskefi (umro 1088. god. po H.) tvrdi: "Nije dozvoljeno (halal) dodirivati lice i šake strankinje, iako ne postojala bojazan od buđenja strasti." (Vidjeti: Ed-Durrul-muhtar, 6/367.)

8. Imam Ibn Abidin (umro 1252. god. po H.) kaže: "Kao što muškarcu nije dozvoljeno da dodiruje njeno lice i šake, iako bio siguran da neće doći do buđenja strasti." (Vidjeti: Hašijetu Ibni Abidin, 2/97.)


U gore navedenom tekstu se lijepo navode dokazi od Allaha s.w.t.a.,Njegova Poslanika s.a.v.s.,generacija učenih koje su došle poslije i onda se nađe neko od vas sad zaista moram da kažem primitivaca da pljuje po svemu tome samo zato što je tu temu postavio tamo neki www.bh-dawa.com sa kojim se vi ne slažete i prema kojem pokazujete veoma jaku dozu mržnje.Kakvog li apsurda i kakvog li prosjeka forumskih diletanata koji laju,psuju i vrijeđaju na svaki komentar koji se ne slaže sa njihovim truhlim mozgovima i bolesnim srcima...

ummagumma
02.04.2011., 12:49
Dawa, jedna je Istina.

Ali su različiti pogledi na nju!

Tvrditi da su tvoje nočale jedino valjane, nije baš mudar i bistar pristup.

Na kraju, da je Svevišnji htio da smo mi svi jednaki kao Lego kockice, sigurno bi tako i bilo.
Veličina i širina spoznaje jednog vjernika je u tome da razumije postojanje različitosti, čak i onda kada su one oprečne.
Inače, ne bi postojalo opravdanje da postoje mnogobošci, preko 130 registrovanih kršćanskih crkava, ateisti, nekoliko desetaka škola u islamu,.. itd.

Hodati okolo i govoriti ima da su svi oni u krivu, a da su samo vehabiti i saudijski pristup ispravan je čista tlapnja, da ne kažem budalaština.

Na kraju, vjera nas uči da poštujemo drugog i drugačijeg u njegovoj vjeri i ubjeđenju.

Ti napiši šta smatraš ispravnim (ili šta škola kojoj pripadaš smatra), ali teško da ćeš staviti tačku na tuđa mišljenja.

Čim neko vrisne da je samo on u pravu, odmah je sam nad sobom otvorio sumnje u takvu tvrdnju....

Budi pozdravljen i manje razočaran Svijetom koji te okružuje.. Što više naučiš o različitostima, prije ćeš zavoliti Dunjaluk, i nećeš olako postati oružje u nečijim rukama pri rušenju dunjalučkih različitosti...

www.bh-dawa.com
02.04.2011., 13:14
Dawa, jedna je Istina.

Ali su različiti pogledi na nju!

Tvrditi da su tvoje nočale jedino valjane, nije baš mudar i bistar pristup.

Na kraju, da je Svevišnji htio da smo mi svi jednaki kao Lego kockice, sigurno bi tako i bilo.
Veličina i širina spoznaje jednog vjernika je u tome da razumije postojanje različitosti, čak i onda kada su one oprečne.
Inače, ne bi postojalo opravdanje da postoje mnogobošci, preko 130 registrovanih kršćanskih crkava, ateisti, nekoliko desetaka škola u islamu,.. itd.

Hodati okolo i govoriti ima da su svi oni u krivu, a da su samo vehabiti i saudijski pristup ispravan je čista tlapnja, da ne kažem budalaština.

Na kraju, vjera nas uči da poštujemo drugog i drugačijeg u njegovoj vjeri i ubjeđenju.

Ti napiši šta smatraš ispravnim (ili šta škola kojoj pripadaš smatra), ali teško da ćeš staviti tačku na tuđa mišljenja.

Čim neko vrisne da je samo on u pravu, odmah je sam nad sobom otvorio sumnje u takvu tvrdnju....

Budi pozdravljen i manje razočaran Svijetom koji te okružuje.. Što više naučiš o različitostima, prije ćeš zavoliti Dunjaluk, i nećeš olako postati oružje u nečijim rukama pri rušenju dunjalučkih različitosti...

U potpunosti se slažem sa tobom i zaista mi nije cilj nametati svoje mišljenje bilo kome i bilo kad.Činjenica je da ja iznosim mišljenja koja su poduprta dokazima iz Kur'ana i sunneta Poslanika s.a.v.s. i priznatih islamskih učenjaka kroz generacije od vremena Poslanika s.a.v.s. do danas pa ko hoće neka prihvati,ko neće neka okrene glavu.Onaj ko želi da raspravlja na najljepši način neka dođe sa sličnim činjenicama pa da razgovaramo a opet onaj ko želi da pljuje i da vrijeđa po meni i onome što navedem,pa bujrum monitor mi je 21-inčni,može dosta toga podnijeti.

chocka
02.04.2011., 14:34
zar se navedeni ajet "...ne priblizavajte se nemoralu..." mora nuzno odnositi na dodirivanje strankinje? iz kojeg je to tefsira? ili je to tvoje proizvoljno tumacenje? jer navedeni dio ajeta, po ibn kesiru, podrazumjeva izbjegavanje svih postupaka koji vode ka nemoralu. to znaci suzdrzavati se od ruznih primisli, pohote, obuzdavanje strasti, klonjenje pogleda, sprecavanje ruznog pohotnog govora, a dodir rukom dolazi kao zadnji stadij. po tvojoj logici sve prije dodira rukom se moze ciniti ali dirati... e to je zabranjeno. covjek koji je u potpunosti potcinjen Allahu, koji u potpunosti praktikuje vjeru, nece sebi dozvoliti ni da pomisli na bilo sta sexualno sa nekim s kime nije u bracnoj vezi. takvom covjeku ne treba puno oko toga objasnjavati. i takav covjek se ne boji da ce, ako se rukuje sa strankinjom, pokleknuti pa pociniti blud. i da te pitam, ako je veliki haram rukovati se sa zenom strankinjom, koja je kategorija grijeha ako se zena muslimanka rukuje sa strancom? kamenovanje, bicevanje ili..... sta kazu tvoji imami o tome?

www.bh-dawa.com
03.04.2011., 11:46
zar se navedeni ajet "...ne priblizavajte se nemoralu..." mora nuzno odnositi na dodirivanje strankinje? iz kojeg je to tefsira? ili je to tvoje proizvoljno tumacenje? jer navedeni dio ajeta, po ibn kesiru, podrazumjeva izbjegavanje svih postupaka koji vode ka nemoralu. to znaci suzdrzavati se od ruznih primisli, pohote, obuzdavanje strasti, klonjenje pogleda, sprecavanje ruznog pohotnog govora, a dodir rukom dolazi kao zadnji stadij. po tvojoj logici sve prije dodira rukom se moze ciniti ali dirati... e to je zabranjeno. covjek koji je u potpunosti potcinjen Allahu, koji u potpunosti praktikuje vjeru, nece sebi dozvoliti ni da pomisli na bilo sta sexualno sa nekim s kime nije u bracnoj vezi. takvom covjeku ne treba puno oko toga objasnjavati. i takav covjek se ne boji da ce, ako se rukuje sa strankinjom, pokleknuti pa pociniti blud. i da te pitam, ako je veliki haram rukovati se sa zenom strankinjom, koja je kategorija grijeha ako se zena muslimanka rukuje sa strancom? kamenovanje, bicevanje ili..... sta kazu tvoji imami o tome?

U navedenom tekstu sa kojim je početa tema je sve jasno objašnjeno ajetima,hadisima i govorom uleme prema tome ja bih se smatrao pravim nesretnikom kad bih na to trebao nešto dodavati misleći da to nije dovoljno objašnjeno.Problem je u tome kako to neko (u ovom slučaju ti) i da li uopšte razumije.Ako ti neko navede recimo hadis u kojem se jasno kaže da je Poslanik s.a.v.s. rekao:"Bolje je čovjeku da ga šilo probode kroz glavu nego da dotakne ruku strankinje" i ti nakon toga ponovo tražiš jasan argument a tvrdiš da si musliman i da se držiš Allahovih propisa,onda zaista ili si glup ili si nečiji plaćenik koji je zadužen za provokacije na ovom i sličnim forumima.

strelok
03.04.2011., 12:59
onda zaista ili si glup ili si nečiji plaćenik koji je zadužen za provokacije na ovom i sličnim forumima.

De nemoj ovakvog tona, dobićeš ban.:)

www.bh-dawa.com
03.04.2011., 15:28
De nemoj ovakvog tona, dobićeš ban.:)
Pa jah,najlakše je po sirotinji...

akbar
03.04.2011., 18:36
U potpunosti se slažem sa tobom i zaista mi nije cilj nametati svoje mišljenje bilo kome i bilo kad.Činjenica je da ja iznosim mišljenja koja su poduprta dokazima iz Kur'ana i sunneta Poslanika s.a.v.s. i priznatih islamskih učenjaka kroz generacije od vremena Poslanika s.a.v.s. do danas pa ko hoće neka prihvati,ko neće neka okrene glavu.Onaj ko želi da raspravlja na najljepši način neka dođe sa sličnim činjenicama pa da razgovaramo a opet onaj ko želi da pljuje i da vrijeđa po meni i onome što navedem,pa bujrum monitor mi je 21-inčni,može dosta toga podnijeti.

velicina nije vazna, :D

www.bh-dawa.com
04.04.2011., 15:46
[/B]

velicina nije vazna, :D

Svakako da nije,meni je bitna količina grijeha koje će mi "skinuti" sa leđa onaj ko me vrijeđa i omalovažava ono o čemu pišem.

akbar
04.04.2011., 16:17
Svakako da nije,meni je bitna količina grijeha koje će mi "skinuti" sa leđa onaj ko me vrijeđa i omalovažava ono o čemu pišem.

pa zar i ti grijesis? Znaci ti provociras i vrijedjas da bi se neko drugi grijesio mozda dok tebi odgovarao? promisljeno nema sta, ali vazni su bodovi, dug je put do Dzeneta.

ps.a sta mislis da li ti se upisu ili odpisu (gluho bilo ko inventura) uvrede koje ti napises drugome?

www.bh-dawa.com
04.04.2011., 16:24
pa zar i ti grijesis? Znaci ti provociras i vrijedjas da bi se neko drugi grijesio mozda dok tebi odgovarao? promisljeno nema sta, ali vazni su bodovi, dug je put do Dzeneta.

ps.a sta mislis da li ti se upisu ili odpisu (gluho bilo ko inventura) uvrede koje ti napises drugome?

Vjerujem da se pišu pa će se to na Siratu poravnavati po principu:ja tebi-ti meni.

imancica
29.06.2011., 19:33
dzaba vam se svadzati ja se ne rukujem s muskarcima i to svi postuju,neznam zasto ovolika prepirka.jer ako neko poselami pokrivenu i pruzi im ruku a ona ne uzvrati,pa valjda ce cojek skontati da se s pokrivenim vjernicama nerukuje,a ako ne nek mu ruka visi u zraku svaki put:p

imancica
01.07.2011., 23:52
znaci ovo smo apsolvirali,nema rukovanja sa muskarcima koji nam nisu mahremi:YMAPPLAUSE:

fazlic
02.07.2011., 00:03
dzaba vam se svadzati ja se ne rukujem s muskarcima i to svi postuju,neznam zasto ovolika prepirka.jer ako neko poselami pokrivenu i pruzi im ruku a ona ne uzvrati,pa valjda ce cojek skontati da se s pokrivenim vjernicama nerukuje,a ako ne nek mu ruka visi u zraku svaki put:p
Postujem i cijenim vasu odluku koju ste donijeli.

josip_mo
02.07.2011., 04:06
dzaba vam se svadzati ja se ne rukujem s muskarcima i to svi postuju,neznam zasto ovolika prepirka.jer ako neko poselami pokrivenu i pruzi im ruku a ona ne uzvrati,pa valjda ce cojek skontati da se s pokrivenim vjernicama nerukuje,a ako ne nek mu ruka visi u zraku svaki put:p

Kao što Fazlić kaže, i ja poštujem također tvoju odluku. Ne razumijem ju nikako ali ju u svakom slučaju poštujem. I želim ti da ustraješ u svojoj vjeri ako ju smatraš ispravnom.

plivadon
02.07.2011., 08:24
Ni Tesla se nije htio rukovati pa mu to nije smetalo da bude veliki naucnik :-?